Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου του 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το έτος 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.928.140 και συνολικά έσοδα ύψους €10.290.100, τα οποία προέρχονται κυρίως από χορηγίες ύψους €9.850.000 και από τόκους ύψους €405.000.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Δαπάνες προσωπικού (€8.445.450).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.978.820).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€503.870).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, κύριο καθήκον και αποστολή του οργανισμού αποτελεί η διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων που δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία να αντλήσει από τα ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διαχείριση όλων των ενισχύσεων που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για τη στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Οι κυριότεροι οικονομικοί πόροι του ΟΑΠ είναι:

1. Για το Ταμείο Λειτουργίας:

α. Ετήσια κρατική χορηγία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού προς κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του οργανισμού.

β. Άλλες πηγές εσόδων, όπως τόκοι εισπρακτέοι από τη διαχείριση των χρηματικών του διαθεσίμων, καταπτώσεις εγγυητικών, ευρωπαϊκές και άλλες χορηγίες για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και έργων.

2. Για το Ταμείο Πληρωμών:

α. Χορηγία από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για άμεσες πληρωμές και για μέτρα και προγράμματα για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς.

β. Χορηγία από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ενισχύσεις στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

γ. Ετήσια κρατική χορηγία για καταβολή εθνικών επιδοτήσεων για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και των πληρωμών που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες ενισχύσεις που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του ο ΟΑΠ κατά το έτος 2018 θα καταβάλει τις εξής πληρωμές:

1. Ποσό ύψους €12 εκατομ. για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, από το οποίο ποσοστό ύψους 88% περίπου θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο 12% από εθνικούς πόρους.

2. Ποσό ύψους €54 εκατομ. περίπου για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ποσό ύψους €51 εκατομ. περίπου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 53%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΠ για το έτος 2018.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων