Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Ηλίας Μυριάνθους
Μαρίνος Μουσιούττας Άννα Θεολόγου
Ανδρέας Κυπριανού Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σόλων Κασίνης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Μάριος Μαυρίδης
Κώστας Κώστα Ονούφριος Κουλλά
Αντρέας Φακοντής Γιώργος Περδίκης
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €48.794.917 και συνολικά έσοδα ύψους €50.234.904.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ταμείου συνοψίζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Έμμεσοι φόροι (€44.406.122).

2. Αντισταθμιστικά οφέλη (€828.742).

3. Χορηγίες (€5.000.010).

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το έτος 2018 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις (€42.367.932).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€10.010).

3. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€7.010).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€60.123).

5. Συμμετοχή σε εκθέσεις (€30.000).

6. Αντισταθμιστικά οφέλη (€828.742).

7. Άλλα δάνεια (€5.472.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν αφενός από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται σε ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα επί της αναγεγραμμένης στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου από κρατική χορηγία.

Σημειώνεται ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης, το οποίο για το έτος 2018 προβλέπεται στο ένα ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα, υπολογίζεται στη βάση σχετικής μεθοδολογίας που προβλέπεται σε σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται από κάθε εξουσιοδοτημένο παροχέα, κατατίθενται στο ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα της είσπραξης. Ως εκ τούτου, το ποσό που κατατίθεται στο ταμείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους είναι μικρότερο από το ποσό που χρεώνεται και εισπράττεται για την ίδια περίοδο από τον εξουσιοδοτημένο παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι μέρος των εισπράξεων του δωδέκατου μήνα κατατίθεται στο ταμείο κατά τον πρώτο μήνα του επόμενου έτους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι για το έτος 2018 τα έσοδα του ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στα €50.234.904, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας, η οποία έχει καθοριστεί στα €5 εκατομ.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, κονδύλι ύψους €42.367.932 από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό θα διατεθεί για την επιδότηση και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και για την κάλυψη υποχρεώσεων προς αιτητές οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, κονδύλι ύψους €5.472.000 από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό θα χρησιμοποιηθεί για τη σταδιακή αποπληρωμή προς την ΑΗΚ της συνολικής χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί προς το ταμείο κατά το 2016 και η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της μείωσης τους κόστους αποφυγής, που περιόρισε τους πόρους χρηματοδότησης του ταμείου. Σημείωσε περαιτέρω ότι η ΑΗΚ είχε συνεχίσει να καταβάλλει για λογαριασμό του ταμείου όλες τις επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το ταμείο. Ως εκ τούτου, έχει συμφωνηθεί όπως η οφειλόμενη προς την ΑΗΚ χρηματοδότηση αποπληρωθεί από το ταμείο σε ισόποσες δόσεις κατά την τριετία 2017-2019, κατά τη διάρκεια της οποίας το ταμείο αναμένεται να έχει αυξημένα έσοδα από την επιβολή αυξημένου τέλους κατανάλωσης.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέλυσε τα συγκριτικά στοιχεία που καταγράφονται στην επιστολή του υπουργείου του, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2018, αναφορικά με το κόστος επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων ανά τεχνολογία από το Ταμείο για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος κατέθεσε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα έσοδα της Δημοκρατίας από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2013-2020.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρία της απέστειλαν σε αυτή γραπτώς τις απόψεις τους επί του προϋπολογισμού του ταμείου ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου και ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2018 όπως αυτός κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους την ενημερώσει για τα έσοδα που θα εισπραχθούν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, σε περίπτωση που αυτά συνάδουν με τις εκτιμήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή, εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων