Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.782.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€7.380.000), από την παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ προς το ΔΣΜΚ (€192.000) και από ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€100.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ για το 2018 αφορούν στα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€102.000).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€7.530.000), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. απασχόληση προσωπικού της ΑΗΚ για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ (€4.820.000),

β. αμοιβές τρίτων (νομικοί σύμβουλοι, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικά δικαιώματα, μελέτες) (€1.385.000),

γ. χρεώσεις από ΑΗΚ για τη χρήση παγίων (€170.000),

δ. συντήρηση συστημάτων και υποδομών (€129.000).

3. Άλλες δαπάνες (€80.000), οι οποίες αφορούν κυρίως εισφορά για την άμυνα (€54.000) και τόκους δανείων (€25.000).

4. Απρόβλεπτες δαπάνες (€70.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για το 2018 προβλέπονται για το ΔΣΜΚ κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €2.050.000, οι οποίες μεταφέρονται στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού της ΑΗΚ. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κυρίως στην αναβάθμιση των συστημάτων του ΔΣΜΚ (€1.900.000), στη βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών (€67.000), στην αγορά επίπλων, σκευών και γραφειακού εξοπλισμού (€50.000) και στην αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων (€30.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο διευθυντής του ΔΣΜΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά €945.000 σε σχέση με το 2017, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού του προσωπικού της ΑΗΚ που θα απασχοληθεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του ΔΣΜΚ.

Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια για την προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου, η δημιουργία του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού από την 1η Ιουλίου 2019 και προς το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων