Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2018 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2018, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε δαπάνες ύψους €289.000 και έσοδα ύψους €289.010, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2018 προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

1. Μισθοδοσία Αξιωματούχων (€74.732).

2. Αποδοχές Προσωπικού (€66.235).

3. Λειτουργικές Δαπάνες (€138.962).

4. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων έπειτα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών (€5.765).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκε εκ μέρους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ενημερωτικό σημείωμα, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, στο οποίο αναλύονται, μεταξύ άλλων, οι τελευταίες εξελίξεις όπως και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της πορείας των αντίστοιχων σωμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναφώς, τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει νέα πρόταση Οδηγίας στις 6 Δεκεμβρίου 2017 [COM(2017) 824 final 2017/0355 (CNS)] στην οποία τονίζεται ότι ο στόχος της αποτελεσματικής εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της δημοσιονομικής σταθερότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την επιβολή μέτρων από πάνω προς τα κάτω, τονίζοντας συνακόλουθα τη σημασία της ύπαρξης σχετικών εθνικών θεσμών και διαδικασιών.

Η πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση Οδηγίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή ανεξάρτητων δημοσιονομικών θεσμών (δημοσιονομικά συμβούλια) στην επίβλεψη της τήρησης των αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού όπως και της εφαρμογής του μηχανισμού διόρθωσης σε περίπτωση ενεργοποίησής του, ενώ επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών θεσμών.

Στο ίδιο πιο πάνω σημείωμα επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση στοιχεία τα οποία εξήχθηκαν από έρευνα ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, μεταξύ άλλων, έχει προβεί σε σύγκριση του τρόπου λειτουργίας των εθνικών σωμάτων στις διάφορες χώρες, οι όροι εντολής του κυπριακού Δημοσιονομικού Συμβουλίου τοποθετούνται στο μέσο όρο των αντίστοιχων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός δεν εμπεριέχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των προτεινόμενων κονδυλίων σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια του έτους 2017, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν στη δημιουργία μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Συναφώς και σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου στη θέση αυτή πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του υφιστάμενου συμβουλίου κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του συμβουλίου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στην οικεία νομοθεσία προβλέπεται ότι ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου πρέπει να ανέρχεται στα τρία άτομα, ενώ μέχρι σήμερα το εν λόγω συμβούλιο στελεχώνεται μόνο με δύο λειτουργούς. Η δημιουργία μόνιμων θέσεων θα επιτρέψει την προσέλκυση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, αφού το υφιστάμενο προσωπικό υπηρετεί με απόσπαση, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα το ενδεχόμενο οι επηρεαζόμενοι λειτουργοί μετά τη λήξη της απόσπασής τους να επιστρέψουν στις μόνιμες τους θέσεις, ειδικότερα εάν δεν παρασχεθεί σε αυτούς η δυνατότητα μονιμοποίησης ή/και ανέλιξής τους στη δομή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Επί του πιο πάνω ειδικού θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν επιπρόσθετη και αναλυτικότερη ενημέρωση, ενώ ενημέρωση ζήτησαν επίσης και για τα κονδύλια που αφορούν στα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων, στην αγορά υπηρεσιών και στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, θέματα για τα οποία ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κατέθεσε στην επιτροπή σημείωμα, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2018.

Ειδικότερα, όσον αφορά την προτεινόμενη δημιουργία μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Κλ. Α13), στο σχετικό σημείωμα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η κλίμακα Α13 για την εν λόγω θέση καθορίστηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ύστερα από περιγραφή των καθηκόντων/προσόντων της θέσης.

2. Η δημιουργία της θέσης θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό στρατηγικής και θα οδηγήσει στην καταλληλότερη και πληρέστερη στελέχωση της υπηρεσίας.

3. Όλα σχεδόν τα αντίστοιχα σώματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στη διάθεσή τους άτομα με ευρεία εμπειρία σε θέματα οικονομίας, μακροοικονομίας και οικονομετρίας. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες λόγω της πολυπλοκότητας των δημοσιονομικών κανόνων που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, όπως και των οικονομετρικών μοντέλων τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των μακροοικονομικών μεταβλητών.

4. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal Board), το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, μελετά ήδη προτάσεις για την εφαρμογή ελάχιστων ποιοτικών προτύπων που θα αφορούν στη στελέχωση των δημοσιονομικών συμβουλίων όπως και διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ υπάρχει πρόταση από ευρωπαϊκό σώμα η οποία εισηγείται τον καθορισμό πέντε (5) οικονομολόγων ως τον ελάχιστο αριθμό στελέχωσης ενός δημοσιονομικού συμβουλίου. Συναφώς, τα αντίστοιχα σώματα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στελεχωμένα με αριθμό οικονομολόγων ασκούν, όπως λέχθηκε, πιέσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

5. Η θητεία του σημερινού προέδρου λήγει σε δύο χρόνια και συμπίπτει με τη λήξη της δεύτερης περιόδου απόσπασης των μελών της γραμματείας και υπάρχει συναφώς το ενδεχόμενο ο νέος πρόεδρος του σώματος να αναλάβει τα καθήκοντά του με ελάχιστη υποστήριξη. Ως εκ τούτου θα ήταν ορθότερο να διοριζόταν στη θέση του προϊστάμενου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο θα έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα δημοσιονομικό κύκλο πριν το καλοκαίρι του 2020, γεγονός που απαιτεί η πρόσληψη να γίνει το αργότερο τον Ιανουάριο του 2019, οπότε και αρχίζει ο νέος δημοσιονομικός κύκλος.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα για τα οποία ζητήθηκε επίσης αναλυτικότερη ενημέρωση, στο κατατεθέν αρμοδίως σημείωμα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Για το κονδύλι που προϋπολογίζεται για συνέδρια και σεμινάρια, τόσο ο πρόεδρος όσο και τα μέλη της γραμματείας συμμετέχουν σε τακτές συναντήσεις στο εξωτερικό με στόχο την εκπλήρωση των όρων εντολής του συμβουλίου. Τα συνέδρια και σεμινάρια στα οποία απαιτείται η ανάλογη συμμετοχή διακρίνονται στα ακόλουθα:

α. Συναντήσεις των ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων με την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Τεχνικά συνέδρια.

γ. Ομάδες εργασίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνεδριάσεις και συναντήσεις στο εξωτερικό καλύπτουν τόσο θέματα πολιτικής όσο και εκπαίδευσης, ενώ το συνολικό κόστος για δώδεκα ταξίδια που έγιναν εντός του έτους 2017 ανήλθε στο ποσό των €7.700.

2. Για τα κονδύλια που αφορούν δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και την αγορά υπηρεσιών, αναφέρεται ότι λόγω και της ανάγκης για ανάπτυξη μακροοικονομικών μοντέλων και μοντέλου βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Συνακόλουθα, λόγω της μη οργανικής στελέχωσης του συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμο όπως περιληφθεί κονδύλι για την αγορά υπηρεσιών, ώστε, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, να μπορεί το συμβούλιο να ανταποκριθεί στους όρους εντολής του και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το εν λόγω κονδύλι δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση προς το παρόν, εντούτοις η σχετική ανάγκη μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής, στη βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν, εξέφρασαν την άποψη ότι η νέα θέση «Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου», δεν κρίνεται σκόπιμο και/ή αναγκαίο να θεσμοθετηθεί στο παρόν στάδιο και εισηγήθηκαν συναφώς τη διαγραφή της από τον υπό αναφορά προϋπολογισμό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της αποφάσισε όπως το κείμενο του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2018 διαμορφωθεί ανάλογα, ώστε η εν λόγω θέση να απαλειφθεί.

Συναφώς, ετοιμάστηκε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω στο οποίο κατ’ ακολουθίαν οι προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση παρουσιάζονται μειωμένες κατά €66.235, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στη μισθοδοσία της νέας θέσης και η οποία απαλείφθηκε με τη σχετική απόφαση της επιτροπής. Ως εκ τούτου, αναθεωρήθηκαν οι συνολικές δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση με τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ώστε το συνολικό ποσό αυτών να ανέρχεται στις €222.765.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2018, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία-Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενο του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων