Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ονούφριος Κουλλά
Νίκος Κέττηρος Άννα Θεολόγου
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, καθώς και ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €108.600.040 σε σύγκριση με €105.685.160 για το έτος 2017. Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους €27.600.000.

Οι κυριότερες δαπάνες προορίζονται μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Φερεγγυότητας €46.000.000.

2. Σπουδές €39.999.980.

3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €1.500.000.

4. Επαγγελματική δραστηριοποίηση €4.500.000.

5. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων €22.511.606.

6. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο από αποπληρωμές δανείων €35.000.000.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ως προς τα προβλεπόμενα για το έτος 2018 έσοδα η κρατική χορηγία ύψους €27,6 εκατομ., για την οποία έχει περιληφθεί αντίστοιχη πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2018, προορίζεται να καλύψει διαχειριστικά έξοδα €2 εκατομ., τραπεζικά τέλη €3,1 εκατομ. και επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Φερεγγυότητας ύψους €22,5 εκατομ. και κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2017. Περαιτέρω, στα προϋπολογιζόμενα έσοδα περιλαμβάνονται οι πρόσοδοι από τους τόκους εκδοθέντων δανείων του Σχεδίου Φερεγγυότητας ύψους 9 εκατομ., η αποπληρωμή εκδοθέντων δανείων ύψους €26 εκατομ. και οι αναλήψεις δανείων εσωτερικού ύψους €46 εκατομ. (άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο για το Σχέδιο Φερεγγυότητας).

Όσον αφορά τις προβλεπόμενες στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δαπάνες, σε αυτές περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από την οποία ποσό ύψους €40 εκατομ. προορίζεται για την παραχώρηση δανείων για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €4,5 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων για επαγγελματική δραστηριοποίηση. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας θα παραχωρηθούν εγγυήσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους €1 εκατομ. για κάλυψη δικαιούχων σε δάνεια για στέγαση, οι οποίες αφορούν αιτήσεις για παραχώρηση στεγαστικών δανείων με εγγύηση που έχουν εγκριθεί πριν από το τέλος του 2012, έτος κατά το οποίο βρισκόταν σε ισχύ το σχέδιο παραχώρησης δανείων με εγγύηση.

Όσον αφορά την κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το έτος 2018, αυτή ανέρχεται στο ποσό των €27.600.000, από την οποία ποσό ύψους €2.000.000 αφορά σε διαχειριστικά έξοδα, ποσό ύψους €3.088.394 σε τραπεζικά τέλη, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους €22.511.606, αφορά σε επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.

Όσον αφορά τα προϋπολογιζόμενα έσοδα, αυτά αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Κρατική χορηγία €27.600.000.

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας €46.000.010.

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων από εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Φερεγγυότητας €35.000.000.

4. Άλλα έσοδα €30.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ ενημέρωσε την επιτροπή ότι:

1. κατά το έτος 2017 υποβλήθηκε αριθμός 4 000 αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια, συνολικά δε αριθμός 59 000 αιτήσεων για όλα τα προγράμματα του φορέα·

2. από το έτος 1996 μέχρι σήμερα έχουν επιδοτηθεί επιτόκια ύψους €2 δις, ενώ ο φορέας προχώρησε σε αναδιάρθρωση αριθμού δανείων από τον Απρίλιο του 2013 και εντεύθεν, με στόχο την αποπληρωμή δανείων μέσα σε τριάντα χρόνια·

3. το δανειστικό επιτόκιο για δάνεια νέων επαγγελματιών μειώθηκε από 3% σε 1% και υπάρχει πρόταση του ΚΦΙΚΒ ενώπιον του αρμόδιου υπουργού, ώστε γενικά το ποσοστό επιδότησης επιτοκίου από 1,5% να μειωθεί στο 1%, θέμα για το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος ανέφερε ότι δημιουργήθηκε αρχείο σε ενοικιαζόμενη αποθήκη του κράτους και έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 220 000 κάρτες.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ ενημέρωσε την επιτροπή ότι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και οι οποίοι έχουν ακίνητη ιδιοκτησία επ’ ονόματί τους στις κατεχόμενες περιοχές έχουν υποβάλει αίτημα για την παραχώρηση αυτής στο φορέα προς εξόφληση των δανείων τους. Συναφώς, έχουν υποβληθεί σχετικές εισηγήσεις εκ μέρους των αρμόδιων φορέων προς τον Υπουργό Οικονομικών για σκοπούς λήψης τελικών αποφάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2018.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι τάσσονται υπέρ της έγκρισης του υπό αναφορά προϋπολογισμού θεωρώντας το έργο του ΚΦΙΚΒ πολύ σημαντικό, τονίζουν ταυτόχρονα ότι ο οργανισμός χρήζει ουσιαστικής κρατικής στήριξης, μεταξύ άλλων με την υλοποίηση συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων, οι οποίες κρίνεται ότι θα συνέβαλλαν στην αποδοτικότερη λειτουργία αυτού, όπως και στη στήριξη μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας.

 

28 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων