Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Σόλων Κασίνης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Άγγελος Βότσης
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του άρθρου 303 το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012.

Στα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012-2015 συνιστά εναρμονιστική νομοθεσία με την Οδηγία 2003/41/ΕΚ.

2. Με το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο προτείνεται η αντικατάσταση του εδαφίου (4) του άρθρου 35 με νέο εδάφιο, το οποίο καθορίζει ότι οι πρόνοιες για υπολογισμό του ελάχιστου ποσού των συμπληρωματικών στοιχείων ενεργητικού που έχει υποχρέωση να τηρεί ταμείο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου καθορίζονται στο παράρτημα που προστίθεται στον υπό αναφορά νόμο.

3. Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, καθότι η εναρμονιστική πρόνοια με το άρθρο 303 της πιο πάνω Οδηγίας, που περιείχε το άρθρο 35(4) του βασικού νόμου, παρέπεμπε σε σχετικές διατάξεις που προβλέπονταν για το σκοπό αυτό στον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο. Η εν λόγω πρόνοια κατέστη ανενεργή, καθώς οι σχετικές διατάξεις στον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο καταργήθηκαν στις 11 Απριλίου του 2016, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο εναρμονιστικός περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016, στον οποίο δεν περιλαμβάνονταν οι υπό αναφορά διατάξεις. Ως εκ τούτου, κρίθηκε επιβεβλημένη η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε αυτός να εναρμονισθεί εκ νέου με την υπό αναφορά Οδηγία.

4. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι εναρμονιστικές και δεν επιδέχονται οποιασδήποτε αλλαγής, τα μέλη του Συμβουλίου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ενημερώθηκαν σχετικά σε συνεδρία του συμβουλίου, όπως και τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών διευκρίνισαν ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε υφιστάμενο ταμείο.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ανέφερε ότι από τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχέδιου δεν επηρεάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι μόνο ταμεία τα οποία προσφέρουν ασφαλιστικές καλύψεις και εποπτεύονται ταυτόχρονα από την Έφορο Ασφαλίσεων και από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών επηρεάζονται από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ταμεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

28 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων