Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2018 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ονούφριος Κουλλά
Νίκος Κέττηρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), όπως και των υπόλοιπων επαρχιακών διοικήσεων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2018 είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €15.550.454 και έσοδα ύψους €15.830.550. Σημειώνεται ότι το πλεόνασμα υπολογίζεται στα €280.096.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οικεία νομοθεσία για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών προβλέπει ότι το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό έτος το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2018 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €15.830.550, εκ των οποίων ποσό €8.500.000 έχει προβλεφθεί ότι θα προέλθει από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό €3.456.030 από ενοίκια, ποσό €58.800 από διάφορα έσοδα και ποσό €3.806.720 από την εκτέλεση διάφορων έργων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό, που αφορά κυρίως τα εργατικά των συνεργείων που απασχολούνται για τη συντήρηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Τα προϋπολογιζόμενα συνολικά έξοδα του ταμείου για το έτος 2018 ανέρχονται σε €15.550.454.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η συμπερίληψη δαπάνης για εργατικά (€3.806.720) τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες του υπό αναφορά προϋπολογισμού έγινε για λογιστικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, τα εργατικά των συνεργείων επιδιορθώσεων των τουρκοκυπριακών περιουσιών περιλαμβάνονται στις δαπάνες των διάφορων υπό εκτέλεση έργων. Συνακόλουθα, τα πραγματικά έσοδα του ταμείου ανέρχονται στα €12.023.830 και τα πραγματικά έξοδα στα €11.743.734, με πλεόνασμα χρήσης κατά το 2018 εκτιμώμενο σε ποσό ύψους €280.096.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά την κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, στον κρατικό προϋπολογισμό έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια (€8.000.000), αναμένεται δε ότι το πρόσθετο ποσό των €500.000 για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού θα προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, το οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε ποσό ύψους €1.899.000.

Οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

4.113.448

2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

1.990.000

3. Τέλη αποχετεύσεων

1.400.000

4. Σύνδεση τουρκοκυπριακών περιουσιών με αποχετευτικά συστήματα

238.000

5. Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών -Επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

5.625.010

6. Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - Επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

164.010

7. Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων

65.000

8. Δευτερεύοντα έργα - Επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

634.280

9. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

376.350

10. Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

1.040

11. Κέντρο υποδοχής Αθιγγάνων - Επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση Αθιγγάνων

35.000

12. Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων

119.000

13. Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά

48.500

14. Αντικατάσταση στεγών από αμίαντο

166.710

15. Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη

10

16. Αγορά υπηρεσιών

82.030

17. Διάφορα έξοδα

442.066

18. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

50.000

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου έχουν αναρτηθεί όλες οι τουρκοκυπριακές περιουσίες τις οποίες διαχειρίζεται ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να προβαίνει σε σχετικά διαβήματα προς το αρμόδιο υπουργείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάρτηση στοιχείων για τις τουρκοκυπριακές κατοικίες, βάσει γνώμης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται.

Αναφερόμενος σε άλλα συναφή ζητήματα, ο ίδιος αρμόδιος επισήμανε ότι προχωρεί η διαδικασία αφαίρεσης αμιάντων από όλα τα τουρκοκυπριακά υποστατικά και κυρίως από επαγγελματικές στέγες, ότι τα περισσότερα ακίνητα βρίσκονται στην επαρχία Πάφου και ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο περίπου χρόνια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2018.

 

28 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων