Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εγκρίνει την παροχή κυβερνητικής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000) προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου Άριστος Δαμιανού
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω θέμα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Αρ. Νόμου 38(Ι) του 2014] ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία, αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, να παράσχει εγγύηση από μέρους της Δημοκρατίας με σκοπό την αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί ή χορηγηθεί ανάλογα με την περίπτωση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς στους οποίους η Δημοκρατία έχει συμφέρον είτε ως μέτοχος είτε ως εγγυητής των κεφαλαίων του νομικού αυτού προσώπου ή οργανισμού ή ασκεί έλεγχο στη διοίκησή τους, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο η παροχή της εγγύησης κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών προάγει την οικονομία της Δημοκρατίας ή το δημόσιο συμφέρον γενικά.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρεχόμενες εγγυήσεις που υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συναφώς με τα πιο πάνω, η Γενική Λογίστρια με επιστολή της, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2017, προς τη γενική διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων πληροφόρησε τη Βουλή ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ενεργώντας βάσει των διατάξεων της ως άνω αναφερόμενης οικείας νομοθεσίας, ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου και τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000) προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας και ζήτησε την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, η παρεχόμενη κυβερνητική εγγύηση προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας αφορά τη σύναψη δανείου για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Παρακαμπτηρίου του δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄)» για ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000), το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Όπως περαιτέρω σημειώνεται από τη Γενική Λογίστρια, η κυβερνητική εγγύηση παραχωρείται μετά την αξιολόγηση των ακόλουθων παραμέτρων:

1. Των προσφορών που είχε λάβει ο δήμος Γερμασόγειας από δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2. Της οικονομικής κατάστασης του συγκεκριμένου δήμου.

3. Της ικανότητας του εν λόγω δήμου για αποπληρωμή του σχετικού δανείου.

Σύμφωνα με τη Γενική Λογίστρια, η σχετική δανειακή σύμβαση θα έχει περίοδο αποπληρωμής είκοσι δύο (22) χρόνια με περίοδο χάριτος τα πρώτα δύο χρόνια και με επιτόκιο το οποίο θα ανέλθει σε-

1. 3,30% σταθερό για τα πρώτα δώδεκα (12) χρόνια και

2. 3,30% κυμαινόμενο για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια (εκάστοτε βασικό επιχειρηματικό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2,95% και περιθώριο 0,35%).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την παραχώρηση της υπό αναφορά κυβερνητικής εγγύησης με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στις 8 Νοεμβρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα κατατεθέντα στοιχεία, ομόφωνα εισηγείται στο σώμα τη λήψη απόφασης για σκοπούς έγκρισης της υπό του Υπουργού Οικονομικών παρασχεθείσας κυβερνητικής εγγύησης προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας για τη σύναψη δανείου προς χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Παρακαμπτηρίου του δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄)».

 

12 Δεκεμβρίου 2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία μετά από ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου να παρέχει εγγυήσεις από μέρους της Δημοκρατίας με σκοπό την αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί ή χορηγηθεί ανάλογα με την περίπτωση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς στους οποίους η Δημοκρατία έχει συμφέρον είτε ως μέτοχος είτε ως εγγυητής των κεφαλαίων του νομικού αυτού προσώπου ή οργανισμού ή ασκεί έλεγχο στη διοίκησή τους, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο η παροχή της εγγύησης κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών προάγει την οικονομία της Δημοκρατίας ή το δημόσιο συμφέρον γενικά.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, βάσει των διατάξεων του ίδιου ως άνω άρθρου, όταν οι παρεχόμενες εγγυήσεις υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), αυτές πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου και τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000) προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας για τη σύναψη δανείου προς χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Παρακαμπτηρίου του δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄)», ποσό το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου για το εν λόγω έργο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για την παραχώρηση της πιο πάνω κυβερνητικής εγγύησης ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο την 8η Νοεμβρίου 2017, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από την εκτελεστική εξουσία με επιστολή ημερομηνίας 27ης Νοεμβρίου 2017 για την έγκριση παραχώρησης της ων άνω αναφερόμενης κυβερνητικής εγγύησης προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας για σκοπούς χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Παρακαμπτηρίου του δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄)», αποφάσισε να εισηγηθεί στο σώμα την έγκριση της παρεχόμενης εγγύησης, η οποία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την παρούσα απόφασή της εγκρίνει την εκ μέρους της κυβέρνησης παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000) προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας για τη σύναψη δανείου προς χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Παρακαμπτηρίου του δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄)» υπό τους κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων όρους σύναψης της σχετικής δανειακής σύμβασης.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων