Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ).

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας [Κλίμακα Α13(ii)] στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε αυτό να συνάδει προς το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας (Κλίμακα Α9-11-12).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, η ετοιμασία νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας [Κλίμακα Α13(ii)] κρίθηκε αναγκαία, επειδή το 2005 καταρτίστηκε νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας (Κλίμακα Α9-11-12) στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως λόγω της μετονομασίας των προηγούμενων συνδυασμένων θέσεων Λειτουργού Πολεοδομίας 2ης Τάξης (Κλίμακα Α9) και Λειτουργού Πολεοδομίας 1ης Τάξης (Κλίμακα Α11-12). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα απαιτούμενα προσόντα του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας περιλαμβάνεται πρόνοια για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην προηγούμενη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας 2ης Τάξης, στην οποία θα μπορούσε μέχρι το 2005 να προαχθεί λειτουργός Πολεοδομίας 1ης Τάξης, εφόσον είχε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να παρασχεθεί η δυνατότητα προαγωγής στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας και σε λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως οι οποίοι κατέχουν οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας.

Όπως επισημαίνεται περαιτέρω στα εν λόγω στοιχεία, με την ετοιμασία νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας καθίσταται δυνατή η προαγωγή στην εν λόγω θέση τόσο των υπαλλήλων με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην προηγούμενη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας 2ης Τάξης όσο και των υπαλλήλων με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας. Συναφώς, απώτερος στόχος της προωθούμενης ρύθμισης είναι να μην εγείρεται οποιοδήποτε θέμα συμβατότητας του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας και περαιτέρω να δοθεί το δικαίωμα στους λειτουργούς Πολεοδομίας οι οποίοι διορίστηκαν μετά τον καταρτισμό του πιο πάνω αναφερόμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας το έτος 2005 να διεκδικήσουν τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας, ώστε να διασφαλίζεται κατ’ ακολουθίαν η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Ο εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ διατύπωσε τη διαφωνία της οργάνωσής του με τους υπό συζήτηση κανονισμούς και εισηγήθηκε όπως το όλο θέμα της ετοιμασίας νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας εξεταστεί σε εύθετο χρόνο και πιο συγκεκριμένα αφού ολοκληρωθεί η επικείμενη διαδικασία για την πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το προτεινόμενο με τους κανονισμούς σχέδιο υπηρεσίας και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων