Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους Κανονισμούς «Οι περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20 και 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή φιλοδωρήματος στις πενήντα δύο (52) εθελόντριες υπαξιωματικούς οι οποίες θα μονιμοποιηθούν και επιπρόσθετα να καλυφθούν ορισμένα κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των υπό αναφορά βασικών κανονισμών σε σχέση με το καθεστώς που υπηρετούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, στο Στρατό της Δημοκρατίας υπηρετούν σήμερα πενήντα δύο (52) εθελόντριες υπαξιωματικοί, πενήντα μία (51) εθελόντριες της 8ης σειράς που προσλήφθηκαν το 2003 και μία της 6ης σειράς που προσλήφθηκε το 1996. Με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας, στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2016 περιλήφθηκαν πενήντα δύο (52) νέες θέσεις λοχία, με σκοπό να διατεθούν για τη μονιμοποίηση των εν λόγω εθελοντριών και η ίδια πρόβλεψη επαναλήφθηκε και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, στο πλαίσιο της εξέτασης της μονιμοποίησης των υπό αναφορά εθελοντριών από το Υπουργείο Άμυνας, διαπιστώθηκε ότι, προκειμένου να δικαιούνται φιλοδωρήματος και σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασής τους λόγου διορισμού τους σε μόνιμη θέση, είναι αναγκαία η τροποποίηση των υπό αναφορά βασικών κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, με βάση τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε τους υπό συζήτηση κανονισμούς στη Βουλή στους οποίους, πέραν των προνοιών που ρυθμίζουν το θέμα της καταβολής φιλοδωρήματος στις εθελόντριες υπαξιωματικούς που αναφέρεται πιο πάνω, περιλαμβάνονται πρόνοιες για την κάλυψη ορισμένων κενών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των υπό τροποποίηση κανονισμών σε σχέση με το καθεστώς που υπηρετούν.

Σημειώνεται, ότι το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η εναρμόνιση των προβλεπόμενων αδειών ανάπαυσης των εθελοντών υπαξιωματικών με τις αντίστοιχες άδειες που ισχύουν για τους υπόλοιπους κρατικούς υπαλλήλους, έπειτα από σχετική υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Η εν λόγω εναρμόνιση προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από την 27η Ιουλίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία εναρμονίστηκαν οι άδειες ανάπαυσης των εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως, οι οποίοι υπηρετούν ως υπαξιωματικοί με σύμβαση, με τις άδειες των κρατικών υπαλλήλων.

2. Η εισαγωγή προνοιών στους βασικούς κανονισμούς με τις οποίες ρυθμίζονται οι άδειες ασθενείας των εθελοντών υπαξιωματικών, κατ’ αναλογία των ισχυόντων για τις άδειες των εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως.

3. Η τροποποίηση της πρόνοιας των βασικών κανονισμών που αφορά την καταβολή φιλοδωρήματος σε εθελοντές υπαξιωματικούς, έτσι ώστε να επανακαθοριστούν οι περιπτώσεις που εθελοντής υπαξιωματικός δικαιούται φιλοδώρημα, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.

4. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζεται η ηλικία υποχρεωτικού τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης εθελοντή υπαξιωματικού.

5. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης εθελοντή υπαξιωματικού.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού ενημερώνει την επιτροπή ότι υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών από τον Υπουργό Άμυνας και τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενό τους τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που εθελοντής υπαξιωματικός που τραυματίζεται κατά τη διάρκεια συρράξεων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων του παραχωρείται από το ιατροσυμβούλιο άδεια ασθενείας μέχρι χρονικού διαστήματος δύο ετών, εκ των οποίων το ένα έτος με πλήρεις απολαβές και το ένα έτος ίσον με το ένα δεύτερο των απολαβών του, έτσι ώστε η υπό αναφορά άδεια να έχει συνολική χρονική διάρκεια μέχρι δύο έτη με πλήρεις απολαβές.

2. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που εθελοντής υπαξιωματικός τραυματίζεται κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του χωρίς δική του υπαιτιότητα, να δύναται, μετά τη λήξη της ετήσιας άδειας ασθενείας που δικαιούται, να του χορηγηθεί παράταση της άδειας ασθενείας του με πλήρεις απολαβές για χρονική περίοδο μέχρι τέσσερις μήνες, έτσι ώστε στην εν λόγω περίπτωση να του χορηγείται υποχρεωτικά, έπειτα από σύσταση ιατροσυμβουλίου, παράταση της άδειας ασθενείας του με πλήρεις απολαβές μέχρι τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου τεσσάρων μηνών.

3. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση λήξης της παράτασης άδειας ασθενείας εθελοντή υπαξιωματικού που τραυματίζεται κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και αδυνατεί να αναλάβει τα καθήκοντά του, να δύναται να του χορηγηθεί περαιτέρω άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μέχρι τέσσερις μήνες, έτσι ώστε στην εν λόγω περίπτωση να του χορηγείται υποχρεωτικά, έπειτα από σύσταση ιατροσυμβουλίου, περαιτέρω άδεια ασθενείας μέχρι τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου δύο ετών με πλήρεις απολαβές.

4. Απάλειψε από την πρόνοιά τους στην οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης εθελοντή υπαξιωματικού όπου το φιλοδώρημα δεν καταβάλλεται σε αυτόν αλλά στο σύζυγο ή στα εξαρτώμενα τέκνα του τις περιπτώσεις που εθελοντής υπαξιωματικός καταδικάστηκε για αδίκημα λιποταξίας ή για αδίκημα που στρέφεται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας ή για αδίκημα που αφορά καλλιέργεια ή κατοχή ή διακίνηση ή εμπορία παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, έτσι ώστε στις περιπτώσεις αυτές να μην καταβάλλεται φιλοδώρημα ούτε στο σύζυγο ή στα εξαρτώμενα τέκνα του.

5. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία τερματίζεται η σύμβαση απασχόλησης εθελοντή υπαξιωματικού με απόφαση του Υπουργού Άμυνας λόγω μειωμένης απόδοσής του η οποία αιτιολογείται από τον προϊστάμενο του στρατιωτικού τμήματος ή της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί, μετατεθεί, αποσπαστεί, έτσι ώστε η σύμβαση απασχόλησής του να μπορεί να τερματιστεί λόγω βαθμολογίας του ως “Απαράδεκτος” σε έκθεση ικανότητάς του.

6. Διαμόρφωσε την πρόνοιά τους με την οποία το φιλοδώρημα που καταβάλλεται σε εθελοντή υπαξιωματικό που συμπλήρωσε τριετή υπηρεσία ισούται με ένα μηνιαίο μισθό για κάθε συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας, έτσι ώστε το εν λόγω φιλοδώρημα να υπολογίζεται ως ακολούθως:

α. Για την υπηρεσία εθελοντή υπαξιωματικού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) των τελευταίων μηνιαίων απολαβών του εθελοντή υπαξιωματικού για κάθε μήνα υπηρεσίας του και

β. για την υπηρεσία εθελοντή υπαξιωματικού από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του εθελοντή υπαξιωματικού για κάθε μήνα υπηρεσίας του.

7. Προστέθηκε σε αυτούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία, για σκοπούς χορήγησης φιλοδωρήματος σε εθελοντή υπαξιωματικό, στον ορισμό του όρου “εξαρτώμενο τέκνο” να περιλαμβάνονται και τα τέκνα του που φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

8. Απάλειψε την πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία η καταβολή φιλοδωρήματος σε εθελοντή υπαξιωματικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση σε άλλη θέση της κρατικής υπηρεσίας ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αναστέλλεται μέχρι το χρόνο τερματισμού της απασχόλησής του και θα αποφασίζεται με βάση τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, έτσι ώστε η καταβολή του φιλοδωρήματος που δικαιούται να μην αναστέλλεται, αλλά να καταβάλλεται σε αυτόν αμέσως μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας του ως εθελοντή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

  

 

 

5 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων