Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σκοπός όλων των νομοσχεδίων είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών της ΑΗΚ για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη κρίθηκε ανεπαρκής.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 135.636 για τους εξής σκοπούς:

1. Μεταφορά ή και μετονομασία θέσεων, καθώς και δημιουργία δεκαοκτώ (18) νέων θέσεων πρώτου διορισμού, ήτοι δεκαεπτά (17) θέσεων Βοηθού Μηχανικού Δικτύου και Μηχανικού Δικτύου και μίας (1) θέσης Τεχνικού Πληροφορικής. Οι εν λόγω θέσεις προκύπτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία, από την ανάγκη εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεων της ΑΗΚ έναντι της πολιτείας, αλλά και από τις συνεπαγόμενες αλλαγές οι οποίες πηγάζουν από σχετική ρυθμιστική απόφασή της ΡΑΕΚ που αφορά το λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.

2. Εξορθολογισμός της οργανικής δομής της ΑΗΚ με βάση πρόνοια σχετικής συμφωνίας του 2012 μεταξύ της διοίκησης της ΑΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με την οποία παρέχεται το δικαίωμα ανέλιξης στην κλίμακα Α13 όσων υπαλλήλων κατείχαν θέσεις εισδοχής με κλίμακα Ν3 ή Ν3Α κατά τις 3 Απριλίου 2012, ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας.

Συναφώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί, το πρόσθετο κόστος που προκύπτει για τη δημιουργία των πιο πάνω δεκαοκτώ νέων θέσεων θα ανέλθει σε €543.000 για το πρώτο έτος, ενώ αναφορικά με τη ρύθμιση για εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ, αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει οποιοδήποτε κόστος μέχρι το 2019, ενώ το πρόσθετο κόστος για τα έτη 2020 και 2021 αναμένεται να ανέλθει σε 16.900 και 45.600, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ΡΑΕΚ με σχετική επιστολή της ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες μετονονομασίες των εν λόγω θέσεων, διευκρινίζοντας ότι τα υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η παραχώρηση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 44.619.000 για την κάλυψη των ακόλουθων πρόσθετων αναγκών:

1. Αποδοχές προσωπικού €6.700.000 (€700.000 για δικαιώματα υπερωριών και 6.000.000 για εισφορές στα ταμεία συντάξεων).

2. Αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων €7.588.000.

3. Αγορά καυσίμων €30.331.000.

Ειδικότερα, οι πρόσθετες δαπάνες κατ’ αντιστοιχία των πιο πάνω αφορούν την κάλυψη των ακολούθων:

1. Των υπερωριακών δαπανών που προκύπτουν για την εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών και του δικτύου μεταφοράς και διανομής.

2. Του συνταξιοδοτικού κόστους των ταμείων συντάξεων το οποίο προκύπτει έπειτα από τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης.

3. Του αναμενόμενου ελλείμματος που θα προκύψει για την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων.

4. Της αγοράς καυσίμων, η οποία κρίνεται απαραίτητη τόσο λόγω της αυξημένης σε σχέση με την προβλεπόμενη ζήτηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και λόγω της μειωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είχε ως συνεπακόλουθο τη χρήση πρόσθετων ποσοτήτων καυσίμου.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η παραχώρηση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους οκτώ ευρώ (€8) ως συμβολική πρόνοια για τη δημιουργία των ακόλουθων έξι νέων θέσεων πρώτου διορισμού για τις ανάγκες της ΑΗΚ:

1. Τριών (3) θέσεων Βοηθού Ενεργειακού Ελεγκτή και Ενεργειακού Ελεγκτή (Κλίμακα Ν3).

2. Μίας (1) θέσης Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού (κλίμακα Ν3).

3. Μίας (1) θέσης Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών/Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών Α΄ (Κλίμακα Ν3Α).

Οι πιο πάνω θέσεις προκύπτουν, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, από την εκπλήρωση αρμοδιοτήτων της ΑΗΚ που σχετίζονται με την προσπάθεια επίτευξης του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, της έλευσης του φυσικού αερίου και των αυστηρότερων ορίων στις εκπομπές ρύπων που απαιτούν τις συνεπαγόμενες αλλαγές των υφιστάμενων λειτουργικών συστημάτων, καθώς και αυξημένες απαιτήσεις νομικής φύσεως που προκύπτουν από το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, την αναθεώρηση των κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού κ.α.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, κατατέθηκε εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναθεωρημένο ενιαίο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκαν οι τρεις προτεινόμενοι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου, η ενοποίηση κρίθηκε απαραίτητη τόσο για σκοπούς ορθότερης νομοτεχνικής παρουσίασης όσο και για πρακτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, στο ενιαίο κείμενο περιλαμβάνονται όλες οι πρόνοιες που είχαν αρχικά περιληφθεί στους τρεις συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, με εξαίρεση τις ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις ύψους €135.636 που περιλαμβάνονταν στον πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό και αφορούν την κοστολόγηση για τρεις μήνες των δεκαοκτώ προτεινόμενων νέων θέσεων. Η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι η δημιουργία των εν λόγω θέσεων περιλαμβάνεται μεν στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ωστόσο έχει περιληφθεί μόνο συμβολική πρόνοια για τις θέσεις αυτές, καθότι δεν αναμένεται η πλήρωσή τους κατά το τρέχον έτος.

Κατά την εξέταση του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τους λόγους αύξησης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων και αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και για την αυξημένη καταβολή υπερωριακών δικαιωμάτων και εισφορών στα ταμεία συντάξεων.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αγορά καυσίμων οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προέκυψε, μεταξύ άλλων, από τη μειωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Η αύξηση στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων οφείλεται στην αύξηση της τιμής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων και στην αυξημένη ζήτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η αύξηση στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δικαιώματα υπερωριών προκύπτει από την ελλειπή στελέχωση της Αρχής, που έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΑΗΚ.

4. Η αύξηση στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις εισφορές στα ταμεία συντάξεων αφορά την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη του συνταξιοδοτικού κόστους, όπως αυτό έχει υπολογιστεί βάσει της πρόσφατης σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

Περαιτέρω, αναφορικά με τις πρόσθετες πιστώσεις που αφορούν στην υπερωριακή απασχόληση, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς οι δαπάνες για δικαιώματα υπερωριών αναλογούν σε ποσοστό ύψους σαράντα τοις εκατόν (40%) του συνολικού κόστους της διεύθυνσης παραγωγής και πρόκειται για ανελαστικά και σταθερά κόστη τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε έτος και αφορούν τα ακόλουθα:

α. Την εκφόρτωση καυσίμων.

β. Τη διεξαγωγή συντηρήσεων επί των αεριοστροβίλων των μονάδων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού.

γ. Τη λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού.

2. Ποσοστό ύψους εξήντα τοις εκατόν (60%) αφορά υπερωριακή εργασία του προσωπικού των τμημάτων λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών παραγωγής το οποίο καλείται να εκτελέσει εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου ως αποτέλεσμα ελλιπούς στελέχωσης και ανάγκης για επιδιόρθωση έκτακτων βλαβών που προκύπτουν στον εξοπλισμό για τη διασφάλιση της επάρκειας, της ασφάλειας και της οικονομικής λειτουργίας των μονάδων παραγωγής.

3. Η χρήση και καταβολή υπερωριών υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από τις διευθύνσεις και πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και που αφορούν κατά κύριο λόγο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του ενιαίου κειμένου των νομοσχεδίων, όπως αυτό έχει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαμορφωθεί, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017».

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017.

2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2017.

                    3. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2017.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων