Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και της οργάνωσης Νεολαία Οικολόγων”.

Οι οργανώσεις νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΕΔΟΝ, ΝΕΔΗΚ, ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ και ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, παρ’ όλο που κληθήκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους €300.000, το οποίο θα καλυφθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2017, από μη δαπανηθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες για τις οποίες ζητείται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορούν σκοπούς για τους οποίους τα υφιστάμενα κονδύλια δεν επαρκούν με βάση τις πιστώσεις στον περί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2017, Νόμο του 2017, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς και τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας, το υπό έγκριση ποσό προορίζεται για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος “Φοιτητές σε Δράση”, το οποίο αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του προγράμματος, όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των φοιτητών και στοχεύει στα εξής:

1. Στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας.

2. Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

3. Στην ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών.

4. Στην ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση” συνδέεται με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Επεξηγώντας το πρόγραμμα αναλυτικότερα, ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας ανέφερε ότι το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις δράσεις:

1. Υποτροφίες, σκοπός των οποίων είναι η μερική χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ερευνών στα πλαίσια των υποχρεώσεων των σπουδών τους. Το θέμα της έρευνας πρέπει να σχετίζεται με μια από τις οκτώ θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και δικαιούχοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αποδεδειγμένα φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Σχέδια για φοιτητές, σκοπός των οποίων είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων από φοιτητές για φοιτητές που να περιλαμβάνουν σειρά δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των σχεδίων πρέπει να σχετίζονται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και δικαιούχοι είναι φοιτητές, ομάδες φοιτητών και φοιτητικές οργανώσεις .

3. Φοιτητική δράση, σκοπός της οποίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιο βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων ή και μεμονωμένων δράσεων από φοιτητές για φοιτητές. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των σχεδίων πρέπει να σχετίζονται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και δικαιούχοι είναι φοιτητές, ομάδες φοιτητών και φοιτητικές οργανώσεις.

4. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, δράση που στοχεύει στην ενδυνάμωση φοιτητών και φοιτητικών ομάδων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας και δικαιούχοι είναι φοιτητές και ομάδες φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι το ποσό των €300.000 προέρχεται από πλεόνασμα από σχετικό κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα από το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας. Το ποσό αυτό, πρόσθεσε, θα διατεθεί μέσω του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας με έναν πρωτοποριακό τρόπο, που συνάδει με τη νέα στρατηγική και το όραμα του Οργανισμού Νεολαίας, και θα αξιοποιηθεί σε δράσεις φοιτητών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι για το πιο πάνω ποσό υπάρχει έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι αυτό προέκυψε από εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με το σκοπό του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ότι σύντομα ολοκληρώνεται ο έλεγχος του Οργανισμού Νεολαίας για το 2016. Το πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση”, πρόσθεσε, αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Ανέφερε επιπρόσθετα ότι δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι ο Οργανισμός Νεολαίας έχει προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για την προώθηση του εν λόγω προγράμματος, πριν εξασφαλιστεί η έγκριση του υπό εξέταση συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, στηρίζει το πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας και το θεωρεί ωφέλιμο για την κυπριακή κοινωνία.

Η εκπρόσωπος της Νεολαίας Οικολόγων χαιρέτισε την απόφαση του Οργανισμού Νεολαίας για προώθηση του εν λόγω προγράμματος, τονίζοντας ότι η υλοποίησή του είναι σημαντική για τους νέους της Κύπρου και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν περαιτέρω για το περιεχόμενο των δράσεων του εν λόγω προγράμματος και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν παράπονα από πολίτες ότι δεν καθίσταται δυνατό να εξασφαλίσουν φοιτητική χορηγία, το εν λόγω κονδύλι του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάζει πλεονάσματα. Επίσης, απευθυνόμενοι προς τον Οργανισμό Νεολαίας, ζήτησαν να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία στον οργανισμό για τον αριθμό των φοιτητών που διέκοψαν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών δυσχερειών και κατά πόσο κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων λήφθηκαν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τοποθετούμενος επί των πιο πάνω θεμάτων, ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας ανέφερε ότι ο οργανισμός δεν κατέχει στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που διέκοψαν τις σπουδές τους και ότι δε λήφθηκαν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα. Συναφώς, ανέφερε ότι τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων ήταν η σχετικότητα της πρότασης με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η ποιότητα της αίτησης, ο αντίκτυπος του αποτελέσματος της δράσης στην κοινωνία και η καινοτομία της πρότασης. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι οι δράσεις του εν λόγω προγράμματος ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων.

Ωστόσο, οι βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-Δυνάμεις επέκριναν το γεγονός ότι το κονδύλι για φοιτητική πρόνοια δε διατίθεται στο σύνολό του από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς όφελος των δυσπραγούντων φοιτητών που το έχουν ανάγκη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έπρεπε, στο μέτρο που εξοικονομήθηκαν χρήματα από το κονδύλι για τη φοιτητική χορηγία, αυτά να αξιοποιηθούν άμεσα προς όφελος των φοιτητών, χαλαρώνοντας τα κριτήρια έγκρισης, με στόχο το εναπομείναν κονδύλι να παραχωρηθεί σε φοιτητές που το έχουν ανάγκη και οι οποίοι αποκλειστήκαν λόγω μικρής διαφοράς στη μοριοδότησή τους.

Το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνά τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, σημειώνοντας ότι, εφόσον τα χρήματα αυτά προήλθαν από εξοικονομήσεις από τη φοιτητική χορηγία και εφόσον υπάρχουν ακόμα φοιτητές που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, είναι αδιανόητο οι εξοικονομήσεις αυτές να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την παροχή περαιτέρω οικονομικής βοήθειας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.

6 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων