Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς του υπουργείου του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €261.191.250 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2017 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν για το τρέχον έτος, οι ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα υπέβαλαν διάφορα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στο γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, δαπάνες που αφορούν την αμυντική θωράκιση και επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξοικονομήσεις από άλλες ομάδες/υποομάδες του ίδιου κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, οι απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι αναλυτική κατάσταση των ομάδων/υποομάδων δαπανών, καθώς και λεπτομέρειες για τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει και για τις οποίες απαιτείται η έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το σύνολο των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται για κάλυψη νέων αναγκών ανέρχεται στα €335,8 εκατομ., όμως ποσό ύψους €74,6 εκατομ. θα καλυφθεί από μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών διάφορων κεφαλαίων του προϋπολογισμού. Συνεπώς, το σύνολο των δαπανών για τις οποίες ζητείται η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέρχεται περίπου σε €261,2 εκατομ.

Οι δαπάνες αυτές, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στα στοιχεία που κατατέθηκαν, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων €1.300.000
2. Λειτουργικές δαπάνες €2.567.815
3. Επιστροφές φόρων (περιλαμβανομένων και τόκων) €65.000.000
4. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις €10.697.165
5. Κοινωνικές παροχές €16.028.335
6. Παροχές παιδείας €53.200.000
7. Παροχές υγείας €22.000.000
8. Χορηγίες προς αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης €21.246.750
9. Χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς €79.280.000
10. Διάφορα αναπτυξιακά έργα €30.412.544
11. Δαπάνες αμυντικής θωράκισης €10.000.000
12. Άλλες δαπάνες €24.035.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τα πιο πάνω ποσά, η ουσιαστική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης συμπληρωματικού προϋπολογισμού υπολογίζεται στο 0,8% του ΑΕΠ και η ενσωμάτωση των εν λόγω πιστώσεων στο σύνολο των δημόσιων δαπανών δεν αναμένεται να προκαλέσει υπέρβαση στο δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 0,9% του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τις πληρωμές ύψους €7.000.000 προς τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων, αυτές θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

1. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας €1.050.000

2. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Περιαστικές κοινότητες

€750.000

3. Κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου

€320.000

4. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Περιαστικές κοινότητες - Έργα όμβριων υδάτων

€1.500.000
5. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας €2.230.000
6. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου €1.150.000

Πέραν των πρόσθετων πιστώσεων για τις οποίες ζητείται η έγκριση, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €19,5 εκατομ., που αφορά τις διαγραφές παλιών φορολογικών υποχρεώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων προς το Τμήμα Φορολογίας και την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και, περαιτέρω, περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν μισθοδοτικές ρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και της αεροναυτιλίας ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 16 του κρατικού προϋπολογισμού τροποποιείται, ώστε το ανώτατο όριο απασχόλησης Λειτουργών Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και Τεχνολόγων Νοσοκομειακού Εργαστηρίου να αυξηθεί κατά επτά άτομα για τις ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.

2. Τροποποίηση του Παραρτήματος - Μισθολογικές Θέσεις, με την προσθήκη σχετικών επεξηγήσεων σύμφωνα με τις οποίες:

α. παραχωρούνται δύο πρόσθετες μισθολογικές προσαυξήσεις σε Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας που διορίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2007 και απέκτησε την 4η ειδικότητα στις 17 Δεκεμβρίου 2012 και

β. ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, από την 1ηη Δεκεμβρίου 2017 παραχωρείται σε προσωπική βάση μια πρόσθετη προσαύξηση της μισθοδοτικής κλίμακας που διανύει κάθε Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός και κάθε Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος ή Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξεως και 2ας Τάξεως, ο οποίος απασχολείται σε μόνιμη ή σε έκτακτη βάση. Η προσαύξηση παραχωρείται και στο προσωπικό που βρίσκεται στην κορυφή της εγκεκριμένης μισθοδοτικής κλίμακας ή των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης του, ανάλογα με την περίπτωση, με την επέκταση της οικείας κλίμακας σε προσωπική βάση και λήγει με την πάροδο ενός χρόνου από την παραχώρησή της ή με την ένταξη των επηρεαζόμενων ιατρών στο νέο οργανισμό δημόσιου δικαίου που θα δημιουργηθεί.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το Παράρτημα - Μισθολογικές Θέσεις του κρατικού προϋπολογισμού με την κατάργηση και τη δημιουργία νέων θέσεων στον κυπριακό στρατό.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι από το σύνολο των περίπου €261,2 εκατομ. που περιλαμβάνονται στον υπό συζήτηση συμπληρωματικό προϋπολογισμό, τα €160 εκατομ. αφορούν ενδοκυβερνητικές λογιστικές πληρωμές και ως εκ τούτου η πραγματική δημοσιονομική επίπτωση ανέρχεται στα €100 εκατομ. περίπου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δημοσιονομικός στόχος για το 2017 υπερκαλύπτεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζει την πλήρη βεβαιότητα ότι, ακόμα και με την έγκριση του προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2017 θα είναι πλεονασματικός κατά ποσοστό ύψους 0,9%, χωρίς καμιά διαφοροποίηση των δημοσιονομικών στόχων του κράτους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων για τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού και ζήτησαν και έλαβαν διευκρινίσεις για τα επιμέρους κονδύλια που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να επέλθουν ανάλογες τροποποιήσεις, ώστε η πρόνοια για δημιουργία ή κατάργηση θέσεων στον κυπριακό στρατό να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν έγκρισης των σχετικών κανονισμών που έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι έχουν τεθεί προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2017, κατέθεσε σχετική τροποποίηση επί του κειμένου του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα από τις ζητούμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αρχικές συμπληρωματικές πιστώσεις, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι καθίσταται ανάγκη έγκρισης πρόσθετων κονδυλίων ύψους €10.000.000, που αφορούν την κάλυψη δαπάνης για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθότι δεν είχε περιληφθεί η αναγκαία αυτή πίστωση στις αρχικά ζητηθείσες. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθεί η σχετική πρόνοια, με την οποία το σύνολο των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων θα ανέλθει στα €271.191.250.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεση υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

6 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων