Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Άννα Θεολόγου
Ανδρέας Κυπριανού Γεώργιος Παπαδόπουλος
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα τρία νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, τις Διακοπές και Περιηγήσεις του 1998, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε, και η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής έννομης τάξης με την Οδηγία με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.

Σκοπός του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου και του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 27 της Οδηγίας 2015/2302.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και συγκεκριμένα των ταξιδιωτών, στο πλαίσιο των συμβάσεών τους με τους εμπόρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών τόσο όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια όσο και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Σημειώνεται ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2015/2302 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 και να θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2018.

Εισάγοντας τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επεκτείνουν την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια, πέραν των παραδοσιακών πακέτων και σε άλλες μορφές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται θέματα που αφορούν τόσο την πληροφόρηση που θα πρέπει να έχουν οι ταξιδιώτες σε σχέση με τα ταξιδιωτικά πακέτα που αγοράζουν όσο και τα δικαιώματά τους σε σχέση με θέματα ακυρώσεων, επιστροφής χρημάτων, αλλαγής των συμφωνηθεισών τιμών, εκχώρησης και καταγγελίας συμβάσεων, αφερεγγυότητας των διοργανωτών και επαναπατρισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τον προτεινόμενο υπ’ αριθμόν 1 νόμο επωφελούνται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθότι αφενός μεν εφαρμόζεται ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας της αφερεγγυότητας μεταξύ των επιχειρήσεων που πουλούν ανταγωνιστικά προϊόντα στα κράτη μέλη και αφετέρου διευκολύνονται οι διασυνοριακές συναλλαγές.

Σε σχέση με τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο ACTA σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η χρηματική εγγύηση η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται από τους διοργανωτές ταξιδιών για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας των διοργανωτών θα πρέπει να μειωθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, η σχετική εγγύηση ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του ποσού που ο διοργανωτής ταξιδιών έχει εισπράξει από τις πωλήσεις ταξιδιωτικών πακέτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Σχολιάζοντας τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΚΕΒΕ ανέφεραν στην επιτροπή ότι, παρότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καλό θα ήταν όπως μελλοντικά επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις της νομοθεσίας, ώστε να ρυθμίζονται με μεγαλύτερη επάρκεια θέματα που αφορούν τις κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2017, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για αριθμό προνοιών του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω επιφυλάξεις έχουν κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη για το σκοπό αυτό.

Όλοι οι υπόλοιποι φορείς που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση νομοσχεδίων.

Τοποθετούμενος στα όσα ακούστηκαν από τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι το ποσοστό της χρηματικής εγγύησης που θα υποχρεούνται να καταβάλλουν οι διοργανωτές ταξιδιών στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών από ενδεχόμενο αφερεγγυότητας δεν υπερβαίνει το ποσοστό που ήδη επιβάλλεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, ενώ παράλληλα η τροποποίηση της εν λόγω πρόνοιας σε οποιοδήποτε ποσοστό μικρότερο του 20% δε θα προσφέρει επαρκή προστασία των καταναλωτών από τα εν λόγω φαινόμενα.

Περαιτέρω, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτές έχουν ήδη μελετηθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη στο στάδιο της ετοιμασίας του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για όσες απ’ αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στα κείμενα των νομοσχεδίων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί του κειμένου του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή επισήμανε ότι στο κείμενο παρατηρείται πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες είναι ασαφείς και χρήζουν περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας για σκοπούς καλύτερης απόδοσης του περιεχομένου αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις της επιτροπής, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης και ορθότερης ενσωμάτωσης των προνοιών της Οδηγίας 2015/2302 στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των τριών νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη με βάση τα πιο πάνω.

6 Δεκεμβρίου 2017

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017.

2. Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

3. Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων