Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Οκτωβρίου, καθώς και στις 30 Νοεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την οριζόντια ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τα συμβούλια εγγραφής επαγγελματιών του τομέα της υγείας και ειδικότερα τα θέματα της άσκησης ιεραρχικής προσφυγής.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός του χρονικού περιθωρίου εξέτασης και λήψης απόφασης από τα συμβούλια εγγραφής των αιτήσεων των επαγγελματιών υγείας για εγγραφή στα σχετικά μητρώα.

2. Η δημιουργία δευτεροβάθμιου σώματος ενώπιον του οποίου θα μπορεί ο αιτητής να προσφύγει σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται από την απόφαση ενός συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για το νομοσχέδιο, την επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιές του σε σχέση με τη χρονική διάρκεια εξέτασης μιας αίτησης για εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών υγείας. Ειδικότερα, ορισμένα μέλη της επιτροπής ήγειραν τον προβληματισμό τους σε σχέση με το γεγονός ότι ενώπιον αρκετών συμβουλίων εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η εξέταση αριθμού αιτήσεων, χωρίς να υπάρχει ενδεχομένως κάποιος σοβαρός λόγος για την καθυστέρηση στην εξέτασή τους. Στη βάση του πιο πάνω προβληματισμού, τα ίδια μέλη εισηγήθηκαν όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο σχετική ρύθμιση για τις περιπτώσεις εκείνες των αιτήσεων που εκκρεμούν για εξέταση ενώπιον συμβουλίων για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το προβλεπόμενο στο νομοσχέδιο τρίμηνο και για τις οποίες οι αιτητές δεν έχουν λάβει ακόμη οποιαδήποτε απάντηση. Συγκεκριμένα, η πιο πάνω εισήγησή τους διαλαμβάνει ότι η παράλειψη εξέτασης της σχετικής αίτησης και λήψης απόφασης από ένα συμβούλιο μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα τεκμαίρεται ως απόρριψή της και θα παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Υγείας με βάση τις σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί και την προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο νομοσχέδιο όσον αφορά τις αιτήσεις των οποίων η εξέταση εκκρεμεί ήδη ενώπιον συμβουλίων και για τις οποίες δε θα έχει ληφθεί απόφαση πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησαν με όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις που κατατέθηκαν.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων