Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 387(1)(δ) του περί Εταιρειών Νόμου, είναι η ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων».

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς τροποποιείται το σημείο 3 του Μέρους Ι του Παραρτήματος των περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών, έτσι ώστε να ορίζεται ρητά ότι ο φόρος εισφοράς δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών με απορρόφηση.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι μετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να διορθωθεί η έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με την περίπτωση όπου εισφορές κεφαλαίων είναι συνδεδεμένες με πράξη διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορρόφησης, οι οποίες δεν επισύρουν την πληρωμή τελών. Η ίδια ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι εκκρεμεί εναντίον της Δημοκρατίας διαδικασία παράβασης, η οποία άρχισε κατόπιν υποβολής καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία εταιρεία που έχει καταστατική έδρα στην Κύπρο κλήθηκε να καταβάλει φόρο εισφοράς στη βάση της εθνικής νομοθεσίας μετά από αύξηση κεφαλαίων λόγω συγχώνευσης δι’ απορρόφησης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι στα πλαίσια της πιο πάνω αναφερόμενης διαδικασίας παράβασης η Δημοκρατία έλαβε προειδοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ζητήθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας όπως προβούν σε διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/7/ΕΚ.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

25 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων