Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 18 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις και στα χορηγήματα των υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προώθηση των εν λόγω κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, για να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η έλλειψη ρύθμισης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας.

Ειδικότερα, στους εν λόγω κανονισμούς, όπως αυτοί είχαν αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Δημιουργία Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Οργανισμού Νεολαίας.

2. Αναδρομική ισχύς του σχεδίου από τις 28 Απριλίου του 1994.

3. Πρόνοια ότι μέλη του σχεδίου δύναται να καταστούν όλοι οι υπάλληλοι του οργανισμού οι οποίοι κατέστησαν μόνιμοι από την 21η Δεκεμβρίου 2007 και εντεύθεν.

4. Ο Οργανισμός Νεολαίας δύναται να αποφασίζει κατά πόσο ένα πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις, για να καταστεί μέλος του εν λόγω σχεδίου, κατ΄ αναλογία με τις προϋποθέσεις που τίθενται στον περί Συντάξεων Νόμο, καθώς και στον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα, που αφορά τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις και στα χορηγήματα των υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας είχαν κατατεθεί στη Βουλή, την 21η Μαΐου 2015, στο πλαίσιο της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, κανονισμοί οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί και εξεταστεί από την τότε Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι εν λόγω κανονισμοί συνέχισαν να εξετάζονται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού με τη νέα της σύνθεση στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, ζήτησε όπως οι κανονισμοί αυτοί αποσυρθούν. Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με νεότερη επιστολή του, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, ζήτησε την κατάθεση των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι κατατέθηκαν και παραπέμφθηκαν για εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Νεολαίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών και ζήτησαν όπως αυτοί προωθηθούν στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση το συντομότερο δυνατό. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας ανέφερε ότι το ζήτημα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του οργανισμού παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια. Ο ίδιος ανέφερε πρόσθετα πως όλοι οι υπάλληλοι του οργανισμού από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, το Δεκέμβριο του 2007, συνεισφέρουν στα διάφορα ταμεία όπως και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, χωρίς όμως να έχουν διασφαλιστεί τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς την πρόνοια των κανονισμών η οποία προσδίδει αναδρομική ισχύ στο προτεινόμενο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων από τις 28 Απριλίου 1994. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ενημερωτικά πως σε κάθε περίπτωση τα όποια οφέλη θα παρέχονται με βάση το εν λόγω σχέδιο δε θα πρέπει να προηγούνται της ημερομηνίας μονιμοποίησης υπαλλήλου του οργανισμού.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε τόσο γραπτώς όσο και προφορικά στο πλαίσιο της τοποθέτησής της τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο, υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά σε θέση στο δημόσιο τομέα κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και δεν είχαν υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα στο παρελθόν δεν εντάσσονται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό. Συναφώς, η συνταξιοδοτική κάλυψη των νεοεισερχομένων μόνιμων υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα θα παρέχεται μέσω ενός ταμείου προνοίας το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί σύντομα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο εμπίπτει η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων για δημιουργία τέτοιων σχεδίων, δεν προτίθεται στο εξής να παραχωρήσει έγκριση για τη δημιουργία σχεδίου συντάξεων.

2. Στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα λειτουργούν σχέδια συντάξεων όμοια με το κυβερνητικό σχέδιο. Συνεπώς, στους εν λόγω οργανισμούς εφαρμόζεται ο περί Συντάξεων Νόμος, ο οποίος περιλαμβάνει σχετική διάταξη η οποία καθορίζει σαφώς τις περιπτώσεις όπου η προϋπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμη. Τυχόν εξαίρεση από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ειδικά για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Νεολαίας, σύμφωνα με τη θέση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αναμένεται να εγείρει συνταγματικά προβλήματα, αφού κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στη συνταγματική αρχή της ισότητας.

3. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου, χρονική περίοδος απασχόλησης με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών δε λογίζεται ως συντάξιμη, αφού η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης δε δημιουργεί υπαλληλική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου. Είναι συνεπώς σαφές ότι, σε ενδεχομένη περίπτωση έγκρισης των υπό εξέταση κανονισμών, η προϋπηρεσία των προσώπων που υπηρετούσαν στον οργανισμό με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών δε θα λογιστεί ως συντάξιμη.

4. Στη δημόσια υπηρεσία για σκοπούς εξέτασης της προϋπηρεσίας υπαλλήλων συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία εξετάζει κάθε περίπτωση υπαλλήλου ξεχωριστά για σκοπούς αναγνώρισης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατ’ ανάλογο τρόπο η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν υιοθετήσει σχέδιο συντάξεως όμοιο με το κυβερνητικό.

5. Η προϋπηρεσία κάθε υπαλλήλου στον Οργανισμό Νεολαίας ενδείκνυται να εξεταστεί ξεχωριστά , με βάση τα δικά της δεδομένα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσία της Δημοκρατίας δήλωσε, μεταξύ άλλων, κατά την τοποθέτησή της ότι η τυχόν τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών έτσι που να τίθενται εξαιρέσεις από την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου δυνατόν να κριθεί αντισυνταγματική, αφού προσκρούει στην αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι οι διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας εφαρμόζονται σε όλους τους άλλους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τους οποίους ισχύουν παρόμοια συνταξιοδοτικά σχέδια.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, τα μέλη της αποφάσισαν όπως επιφέρουν τις πιο κάτω τροποποιήσεις επί του κειμένου τους:

1. Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων, έτσι ώστε η ισχύς του να αρχίζει από την 21η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι πρώτες μονιμοποιήσεις υπαλλήλων στον οργανισμό, αντί στις 28 Απριλίου του 1994.

2. Την προσθήκη στους κανονισμούς της ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2011 ως καταληκτικής ημερομηνίας που παρέχει τη δυνατότητα ένταξης υπαλλήλου του οργανισμού στο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγιών, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο κανένας νεοεισερχόμενος υπάλληλος που διορίστηκε ή διορίζεται για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 δεν εντάσσεται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Σημειώνεται ότι τόσο η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού όσο και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δε διαφώνησαν με τις πιο πάνω τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Παιδείας και Πολιτισμού, αφού επέφερε ορισμένες διευκρινιστικές και νομοτεχνικές διορθώσεις στο κείμενο των κανονισμών, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

29 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων