Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συζήτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Μαρίνο Σιζόπουλο και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και τον κ. Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Γενική Λογίστρια, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ) και του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε η ημερομηνία μέχρι την οποία οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για εγγραφή σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες περίπου, ήτοι μέχρι την 2α Ιουνίου 2018, αντί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου που ισχύει σήμερα, καθότι η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) δεν έχει απαντήσει σε υποβληθείσα αίτηση για αναγνώριση του Συνδέσμου Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΟΕΛΚ) ως σώματος ελεγκτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Γενική Λογίστρια ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, η ΑΔΕΕλΕπ έχει ζητήσει από το ΣΟΕΛΚ να υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και άλλες πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν υποβληθείσα αίτηση για αναγνώριση επαγγελματικού συνδέσμου ως σώματος ελεγκτών. Σύμφωνα με την ίδια, στο στάδιο της εξέτασης της αίτησης του ΣΟΕΛΚ από την ΑΔΕΕλΕπ είχε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που συνόδευαν την αίτηση δεν ήταν επαρκή, καθότι δεν περιλαμβανόταν σαφής καθορισμός του σχεδίου για τις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας νόμιμων ελεγκτών. Ως εκ τούτου, η ΑΔΕΕλΕπ ζήτησε από το ΣΟΕΛΚ την προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν κατατεθεί.

Η ίδια αξιωματούχος ανέφερε ότι η προτεινόμενη με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου παράταση δεν κρίνεται σκόπιμη, καθότι δεν επηρεάζει την πορεία εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης του ΣΟΕΛΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΠΕΛΕΚ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ανέφερε ότι ο ΣΟΕΛΚ έχει υποβάλει στην ΑΔΕΕλΕπ αίτηση για αναγνώριση σώματος ελεγκτών μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία, σημειώνοντας ότι σε εκκρεμότητα παραμένει μόνο το θέμα που αφορά την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο του ΣΠΕΛΕΚ, ο ΣΟΕΛΚ έχει λάβει σχετική επιστολή από την ΑΔΕΕλΕπ με την οποία ζητείται η υποβολή περαιτέρω στοιχείων για το θέμα αυτό, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα στοιχεία αυτά πρόκειται να υποβληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ διαφωνώντας με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δήλωσε ότι με την πρόταση νόμου παραβιάζεται το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και άλλες διατάξεις σχετικών ισχυουσών νομοθεσιών.

Στο στάδιο της εξέτασης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου τα μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των εμπλεκομένων, αποφάσισαν ομόφωνα όπως η πρόταση νόμου διαμορφωθεί, κατά τρόπο που η προβλεπόμενη παράταση της ημερομηνίας μέχρι την οποία οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να εγγραφούν σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας παραταθεί κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τη 2α Μαρτίου 2018, και όχι κατά έξι μήνες όπως αρχικά προβλεπόταν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

29 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων