Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γεώργιος Παπαδόπουλος Ελένη Μαύρου
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Κώστα Παύλος Μυλωνάς

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τρεις νέοι βαθμοί προαγωγής για τους υπαξιωματικούς, ο βαθμός του ανθυπασπιστή Α΄, του ανθυπασπιστή Β΄ και του ανθυπασπιστή Γ΄, και να καταργηθεί ο βαθμός του ανθυπασπιστή που ισχύει σήμερα. Σκοπείται επίσης η εισαγωγή στον εν λόγω νόμο προνοιών στις οποίες περιλαμβάνονται οι συντμήσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στο στρατό για την αναγραφή των βαθμών των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή Άμυνας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, το υπουργείο τους, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών που διέπουν τους μόνιμους υπαξιωματικούς και την επίλυση των διάφορων προβλημάτων που τα εν λόγω μέλη του στρατού αντιμετωπίζουν, ετοίμασε κανονισμούς με τους οποίους αναθεωρούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι υπαξιωματικοί του στρατού είναι η επί σειρά ετών καθήλωσή τους στους ίδιους βαθμούς λόγω μη υπαρχουσών θέσεων προαγωγής, η οποία δυσχεραίνει την επιχειρησιακή λειτουργία του στρατεύματος και έχει καταλυτική αρνητική επίδραση στο φρόνημα των στελεχών.

Στον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καθορίζονται οι βαθμοί των υπαξιωματικών, ανώτατος βαθμός των οποίων είναι ο βαθμός του ανθυπασπιστή.

Το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων στασιμότητας στις προαγωγές στην τάξη των υπαξιωματικών, η οποία παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατέθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη δημιουργία τριών νέων βαθμών προαγωγής για τους υπαξιωματικούς, του βαθμού του ανθυπασπιστή Α΄, του ανθυπασπιστή Β΄ και του ανθυπασπιστή Γ΄, καθώς και για την κατάργηση του βαθμού του ανθυπασπιστή που ισχύει σήμερα.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι υπαξιωματικοί που κατέχουν το βαθμό του ανθυπασπιστή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα λογίζεται ότι κατέχουν το βαθμό του ανθυπασπιστή Β΄.

Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τον Υπουργό Άμυνας σε σχέση με τις πρόνοιές του και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε πως, παρά τις επιφυλάξεις που διατηρεί για το ενδεχόμενο οι προτεινόμενοι νέοι βαθμοί ανθυπασπιστών Α΄, Β΄ και Γ΄ να δημιουργήσουν στο μέλλον νέα προβλήματα στασιμότητας στην ανέλιξη των υπαξιωματικών, εντούτοις, για να μην αδικηθούν οι υπαξιωματικοί οι οποίοι είναι καθηλωμένοι επί σειρά ετών στους ίδιους βαθμούς, με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα στην επιχειρησιακή λειτουργία του στρατεύματος και την καταλυτική αρνητική επίδραση στο φρόνημα των στελεχών, υιοθετεί τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, ο πρόεδρος της επιτροπής, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί που διέπουν τους υπαξιωματικούς κατατέθηκαν στη Βουλή με υπερβολική καθυστέρηση, χωρίς να τύχουν ενδελεχούς μελέτης από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις που η υιοθέτηση των προτεινόμενων νέων βαθμών συνεπιφέρει, επισημαίνει ότι προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν στο μέλλον από τη δημιουργία των νέων βαθμών ανθυπασπιστών θα είναι απόρροια των βεβιασμένων ενεργειών των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών, για τα οποία σημειώνει ότι η επιτροπή ουδεμίαν ευθύνη θα φέρει.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γιατί με την ψήφισή του επιλύονται τα προβλήματα ανέλιξης των υπαξιωματικών, που παρατηρούνται επί σειρά ετών.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία τους για το γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που διέπουν τους υπαξιωματικούς με υπερβολική καθυστέρηση και ως εκ τούτου τα περιθώρια που παρασχέθηκαν στην επιτροπή για ενδελεχή μελέτη τους ήταν ασφυκτικά στενά, επισημαίνουν ότι εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν στην ψήφιση των προνοιών του νομοσχεδίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στασιμότητας στην ανέλιξη των υπαξιωματικών σε ανώτερους βαθμούς, η οποία παρατηρείται επί σειρά ετών. Παράλληλα, τα πιο πάνω μέλη της επιτροπής επισημαίνουν ότι τα υπό αναφορά νομοθετήματα έχουν κατατεθεί στη Βουλή βεβιασμένα, χωρίς να τύχουν προηγουμένως ενδελεχούς μελέτης από το Υπουργείο Άμυνας, για καθαρά προεκλογικούς σκοπούς.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

29 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων