Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα  

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ενιαία κατηγορία συμβασιούχων υπαξιωματικών, οι οποίοι να διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο θα καθορίζεται με κανονισμούς. Σκοπείται επίσης η ρύθμιση ορισμένων θεμάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρμογή της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας:

1. Διαγράφονται από αυτήν οι όροι εθελοντής οπλίτης και εθελοντής πενταετούς υπηρεσίας και οι ορισμοί αυτών.

2. Τροποποιείται ο ορισμός του όρου “εθελοντής υπαξιωματικός” που περιλαμβάνεται σε αυτήν, έτσι ώστε αυτός να σημαίνει μόνο τις υπηρετούσες πενήντα δύο εθελόντριες υπαξιωματικούς.

3. Η αναφερόμενη σε αυτή σειρά καταγραφής των διακρίσεων των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατού διαμορφώνεται, με τρόπο ώστε οι διακρίσεις αυτές να συνάδουν με τη σειρά που καταγράφεται στους αντίστοιχους κανονισμούς των αξιωματικών και υπαξιωματικών.

4. Απαλείφεται η διάταξή της σύμφωνα με την οποία η μετάταξη των μελών του στρατού περιορίζεται εντός του ίδιου κλάδου ή από κλάδο σε κοινό σώμα, έτσι ώστε οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί να μπορούν να μετατάσσονται από τον κλάδο, το όπλο, το σώμα ή το κοινό σώμα στο οποίο ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, όπλο, σώμα ή και κοινό σώμα. Περαιτέρω, εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία η μετάταξη της κάθε κατηγορίας μελών του στρατού θα ρυθμίζεται στους οικείους κανονισμούς.

5. Καταργείται η διάταξή της σύμφωνα με την οποία οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας μπορούν να διοριστούν σε μόνιμη θέση υπαξιωματικού.

6. Η πρόσληψη με σύμβαση αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών να γίνεται με βάση την ίδια νομοθετική διάταξη και καθιερώνεται νέο καθεστώς, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς.

7. Εισάγεται σε αυτήν πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στο στρατό και συμβασιούχων οπλιτών και προβλέπεται ότι η διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι απολαβές τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα θα καθορίζονται με κανονισμούς, αντί από το Υπουργικό Συμβούλιο που ισχύει σήμερα.

8. Απαλείφονται οι διατάξεις της που αναφέρονται σε εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας και εθελοντές οπλίτες, καθώς και οι διατάξεις της δυνάμει των οποίων δύναται να προσλαμβάνονται στο μέλλον εθελοντές υπαξιωματικοί, εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας και εθελοντές οπλίτες.

9. Διευκρινίζεται σε αυτήν ότι στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο θα προβλέπεται μόνο ο μέγιστος αριθμός των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών.

10. Εισάγεται πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υπεράριθμων διορισμών αξιωματικών ή υπαξιωματικών στους βαθμούς του ανθυπολοχαγού ή του λοχία, αντίστοιχα, πέραν του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για το διορισμό όλων των αποφοίτων ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις σε ανώτερους βαθμούς αξιωματικών ή υπαξιωματικών, ανάλογα με την περίπτωση.

11. Διασαφηνίζεται σε αυτήν ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης με βάση την οποία θα υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα μόνιμου μέλους του στρατού που αφυπηρετεί υποχρεωτικά ως μόνιμα ανίκανο για εργασία λόγω αναπηρίας ή που απεβίωσε, ενώ διατελούσε στην υπηρεσία, λόγω τραυμάτων που υπέστη κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντός του και λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντός του εν ειρήνη ή κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων είναι η ηλικία αφυπηρέτησης που καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς κατά το χρόνο που κρίνεται ως μόνιμα ανίκανος ή κατά το χρόνο του θανάτου του, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, στον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, εκτός από τις διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης με σύμβαση αξιωματικών και υπαξιωματικών, περιλαμβάνονται και διατάξεις για την πρόσληψη με σύμβαση εθελοντών υπαξιωματικών, εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας και εθελοντών οπλιτών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των μόνιμων υπαξιωματικών, αλλά και το καθεστώς του θεσμού των συμβασιούχων υπαξιωματικών, ετοίμασε σχετικούς κανονισμούς. Συναφώς, στο πλαίσιο αυτό προωθείται η κατάργηση της δυνατότητας που παρέχεται σήμερα στη βασική νομοθεσία για την πρόσληψη με σύμβαση εθελοντών υπαξιωματικών ή εθελοντών οπλιτών, με στόχο η πρόσληψη με σύμβαση αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών να γίνεται στο εξής βάσει της ίδιας νομοθετικής διάταξης, και η καθιέρωση από τούδε και στο εξής ενός νέου καθεστώτος, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή για την τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη δημιουργία ενιαίας κατηγορίας συμβασιούχων υπαξιωματικών, οι οποίοι θα διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο θα καθορίζεται με κανονισμούς, καθώς και πρόνοιες για τη ρύθμιση θεμάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

  

 

 

28 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων