Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «O περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Η Ελεγκτική Υπηρεσία, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, η οποία, μετά τη μελέτη των προνοιών του, προώθησε το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος, στις 3 Νοεμβρίου 2017, μαζί με σχετική έκθεσή της, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017. Κατά τη συνεδρία αυτή λήφθηκε απόφαση της ολομέλειας με την οποία το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεών του.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής αυτής.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με τον τρόπο που επηρεάζεται η διαδικασία προσφυγής ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση πολιτών στα δικαστήρια και στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το αρχικό προσχέδιο του νομοσχεδίου που είχε ετοιμαστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας περιελάμβανε πρόνοιες που άπτονταν κυβερνητικής πολιτικής αλλά, για σκοπούς αποφυγής οποιωνδήποτε προβλημάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εναρμόνιση του δικαίου της Δημοκρατίας με το κοινοτικό κεκτημένο, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων περιελάμβανε μόνο τις εναρμονιστικές πρόνοιες του αρχικού προσχεδίου. Η ίδια αξιωματούχος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, καθώς και άλλα ζητήματα που άπτονται κυβερνητικής πολιτικής έχουν περιληφθεί σε ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών συμφώνησε με τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας αναφορικά με την ανάγκη ψήφισης των προνοιών του νομοσχεδίου σε νόμο προς αποφυγή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η περαιτέρω τροποποίηση του βασικού νόμου είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ και της ΟΣΕΟΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου επέφερε στο κείμενό του περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

27 Νοεμβρίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων