Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαΐου, 6 Νοεμβρίου και 13 Νοεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο της συζήτησης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε όσον αφορά συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για ορισμένες ομάδες αξιωματούχων και υπαλλήλων να υιοθετηθούν συγκεκριμένες επιπρόσθετες ρυθμίσεις αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και ωφελήματα αφυπηρέτησής τους, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και άλλων πρακτικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλου που αφυπηρετεί από τη θέση πρέσβη για περίοδο κατά την οποία ενδεχομένως να είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως γενικός διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών να υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες απολαβές που αντιστοιχούν στη θέση γενικού διευθυντή, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στη νομοθεσία για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για υπηρεσία πριν και μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις πρέσβεων που είχαν υπηρετήσει ως γενικοί διευθυντές, αλλά οι οποίοι εν τέλει αφυπηρέτησαν στη θέση πρέσβη και οι οποίοι κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων διαπιστώθηκε ότι περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους γενικούς διευθυντές άλλων υπουργείων με ίση ή και μικρότερη υπηρεσία στην εν λόγω θέση.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος έχει διαμορφωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που κερδήθηκαν για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 υπολογίζονται πλέον με βάση τις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, ενώ τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά υπολογίζονται με βάση τις ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

2. Διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων της ΚΤΚ για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ειδικότερα, οι προωθούμενες ρυθμίσεις διαλαμβάνουν ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της ΚΤΚ για υπηρεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 θα συνεχίσει να υπολογίζεται με βάση τη φόρμουλα που ίσχυε πριν από την ψήφιση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 [Ν.216(Ι)/2012], ήτοι το εφάπαξ ποσό να ισούται με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί 15,5/3 για όλη την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των εν λόγω υπαλλήλων με τους λοιπούς κρατικούς υπαλλήλους, τα ωφελήματα των οποίων για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 υπολογίζονται με βάση τη φόρμουλα που ίσχυε πριν από την ψήφιση του ως άνω αναφερόμενου νόμου. Προς τούτο σημειώνεται ότι συνηγορεί και σχετική επί του θέματος γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο που είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο στις 9 Δεκεμβρίου 2015 είχε περιληφθεί πρόνοια με βάση την οποία κατοχυρώνονταν τα κεκτημένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων της ΚΤΚ για υπηρεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, ωστόσο, μετά από την έγκριση σχετικής τροπολογίας υποβληθείσας από συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πλευρά, η εν λόγω πρόνοια απαλείφθηκε.

3. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Πίνακα 2 του σχετικού νόμου από νέο Πίνακα. Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος Πίνακας 2 περιλήφθηκε στη νομοθεσία με πρόταση νόμου και ότι κατά την πρακτική εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν προβλήματα. Ειδικότερα, η σύνταξη και το εφάπαξ, δηλαδή τα ωφελήματα που δικαιούται ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καταβάλλονται νωρίτερα από τα ωφελήματα που δικαιούται για την υπηρεσία του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το πρόβλημα εντοπίζεται ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα μέλη της αστυνομίας, τα μέλη του στρατού και τους δημόσιους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2005. Ως εκ τούτου, ο υφιστάμενος Πίνακας 2 κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί από νέο Πίνακα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου οι παρευρεθέντες κυβερνητικοί αρμόδιοι εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ η Διοικήτρια της ΚΤΚ, με επιστολή της ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2017, παρέθεσε τη θέση της ΚΤΚ όσον αφορά τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν τους υπηρετούντες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν διασφαλιστεί για τους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή έχουν μείνει ανεπηρέαστα από τις νέες ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί με την τρόικα και περιλαμβάνονται στο σχετικό νόμο. Κατά την εφαρμογή του σχετικού νόμου όμως, διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονταν αρνητικά τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλων της ΚΤΚ για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, αφού δε γίνεται ρητή αναφορά ότι όπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές υπολογισμού, όπως στην περίπτωση της ΚΤΚ, αυτοί θα ισχύουν για τον υπολογισμό του εφάπαξ ποσού για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2. Είναι πρόδηλο ότι έχουν επιβληθεί αναδρομικά χαμηλότεροι συντελεστές υπολογισμού του εφάπαξ ποσού στο οποίο έχουν δικαίωμα οι υπάλληλοι της ΚΤΚ, γεγονός για το οποίο η αρχική πρόθεση ήταν ότι θα έπρεπε να είχε καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθεί ως προς το σύνολο των υπαλλήλων του κρατικού τομέα.

3. Την πιο πάνω άποψη είχε θέσει, με επιστολή του ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, ο τέως Διοικητής της ΚΤΚ στον τέως Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2013, διατύπωσε τη γνώμη ότι τα δικαιώματα των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επηρεάστηκαν αρνητικά και υπέβαλε παράλληλα την παράκληση για εξέταση του ενδεχομένου τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της ΚΤΚ για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

4. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε προχωρήσει με σχετική τροποποίηση σύμφωνα με τα πιο πάνω, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Κατά τη συζήτηση όμως του θέματος σε συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2015, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε τροπολογία με την οποία αφαιρέθηκε η διάταξη που αφορούσε την ΚΤΚ και ρύθμιζε το συγκεκριμένο ζήτημα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει επέλθει στη βασική νομοθεσία η αναγκαία διόρθωση.

5. Η τροποποίηση που προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι σύμφωνη τόσο με τη θέση του τέως όσο και του νυν Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αλλά και με τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, καθότι βασική αρχή του νόμου είναι να διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, μηδενός εξαιρουμένου, για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Για σκοπούς ενημέρωσης της επιτροπής στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η προβλεπόμενη δαπάνη, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €2.516.745, αφορά διακόσιους εβδομήντα οκτώ μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι αφυπηρετούν σε βάθος χρόνου, διακόσια τριάντα δύο έτη, καθώς και δεκαεπτά συνταξιούχους υπαλλήλους, που έχουν ήδη αφυπηρετήσει από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

 

29 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων