Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Άριστος Δαμιανού Μαρίνος Σιζόπουλος
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) συνοδευόμενος από μέλος της, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε:

1. ο πρώτος πίνακας των βασικών κανονισμών, στον οποίο καθορίζονται τα τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που υπάγονται σε υπουργεία και που θεωρούνται ως τμήματα για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, να αντικατασταθεί με νέο πίνακα, για να επικαιροποιηθεί με ορισμένες αλλαγές που έχουν επέλθει στην ονομασία ορισμένων υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών, καθώς και στη δομή ορισμένων υπουργείων, και

2. η αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας να υποβάλλεται από ενδιαφερομένους στην ΕΔΥ σε ηλεκτρονική μορφή αντί σε έντυπη μορφή, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η αντικατάσταση του εν λόγω πίνακα κρίνεται αναγκαία συνεπεία της μετονομασίας ορισμένων υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών, καθώς και της κατάργησης τμημάτων και υπηρεσιών ή και μεταφοράς τους κάτω από τη διοίκηση υπουργείων, αλλαγές οι οποίες επήλθαν με ειδικές νομοθεσίες, περιλαμβανομένων και ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, ο εν λόγω πίνακας αντικαθίσταται με νέο πίνακα, ώστε:

1. να επικαιροποιηθεί η ονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Μετεωρολογίας,

2. να απαλειφθεί το Τμήμα Αναδασμού από τη δομή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016 μεταφέρθηκε από τη δομή του εν λόγω υπουργείου στη δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπηρεσία Αναδασμού,

3. να μεταφερθεί η Υπηρεσία Αναδασμού στη δομή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως ξεχωριστού και εξειδικευμένου κλάδου λόγω σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, προς υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του 2018,

4. να απαλειφθεί το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο από τη δομή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η λειτουργία του οποίου τερματίστηκε με σχετική νομοθεσία το έτος 2011,

5. να απαλειφθεί το Τμήμα Ελέγχου από τη δομή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λόγω μετεξέλιξής του με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 σε Διεύθυνση Ελέγχου κάτω από τη διοίκηση του εν λόγω υπουργείου και

6. να απαλειφθεί το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών από τη δομή του Υπουργείου Οικονομικών λόγω μετεξέλιξής του με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 σε Διεύθυνση Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών κάτω από τη διοίκηση του εν λόγω υπουργείου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται η μέθοδος της υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων για διορισμό ή προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία, η οποία αναμένεται να επιφέρει βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενίσχυση της διαφάνειας, επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, τονίζοντας τα οφέλη από την απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η οποία τώρα γίνεται ιδιοχείρως σε ειδικό έντυπο και είναι συνεπώς χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύπλοκη τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την ΕΔΥ.

Συναφώς, παρευρεθέν στη συνεδρία μέλος της ΕΔΥ δήλωσε ότι με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης αναμένεται να προκύψουν περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της εξοικονόμησης στη χρήση χαρτιού. Επισήμανε επίσης ότι στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε, σε περίπτωση που άτομα λόγω αναπηρίας δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, να έχουν τη δυνατότητα υποβολής της με εναλλακτικό τρόπο, ο οποίος θα καθορίζεται με τη δημοσίευση της θέσης. Επίσης, στα άτομα αυτά θα παρέχονται διευκολύνσεις από το γραφείο της ΕΔΥ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ανάγκη διασφάλισης του αδιαβλήτου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ασφαλιστικών δικλίδων.

2. Η προτεινόμενη μεταφορά της Υπηρεσίας Αναδασμού του Υπουργείου Εσωτερικών στη δομή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ειδικότερα, σε σχέση με το ζήτημα αυτό μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι, δεδομένης της μη ψήφισης ακόμη από τη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας που να προβλέπει για τη μεταφορά αυτή, η εν λόγω πρόνοια πρέπει να διαγραφεί, ώστε το Τμήμα Αναδασμού να παραμείνει στη δομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, οι εκπρόσωποι της ΕΔΥ δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το νέο μηχανογραφικό σύστημα μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις θα είναι φιλικό προς το χρήστη και θα περιλαμβάνει δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες θα ενισχύουν τη διαφάνεια και θα διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Το σύστημα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο θα παρέχει τη δυνατότητα στους αιτητές να παρακολουθούν την πορεία της υποβληθείσας αίτησής τους.

2. Με βάση τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, η ΕΔΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να καθορίζει στη δημοσίευση των κενών θέσεων διαφορετική μορφή υποβολής αίτησης από την ηλεκτρονική, ώστε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων να πραγματοποιείται απρόσκοπτα.

Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος της ΕΔΥ εισηγήθηκε την τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε οι πρόνοιες αυτών που προβλέπουν για την υποβολή αιτήσεων διορισμού ή προαγωγής σε ηλεκτρονική μορφή να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2018, με σκοπό να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος και τη διασφάλιση της λειτουργίας του.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμφώνησε με την εισήγηση του προέδρου της ΕΔΥ, καθώς και με την επισήμανση της επιτροπής αναφορικά με τη μεταφορά της Υπηρεσίας Αναδασμού στη δομή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και εισηγήθηκε την τροποποίηση των κανονισμών, ώστε η υποβολή αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και η Υπηρεσία Αναδασμού να παραμείνει κάτω από τη δομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συναφώς, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κατέθεσε την 31η Οκτωβρίου 2017 αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, στη βάση των όσων εκφράστηκαν στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

16 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων