Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου και στις 16 και 30 Οκτωβρίου 2017. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που επιφέρουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους και κατ’ επέκταση επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία αυτών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημερώνει γραπτώς τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται οποιεσδήποτε αποφάσεις με τις οποίες ενδέχεται να επηρεαστεί η εν λόγω ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ενημερώνονται με την αποστολή ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνσή τους σχετικής ειδοποίησης, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης. Περαιτέρω, όπως επισήμαναν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται να επιτρέψει την ανάρτηση αντιγράφου των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων στην πόλη ή στο χωριό που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η αποστολή της σχετικής επιστολής, επειδή είναι άγνωστη η διεύθυνση του ιδιοκτήτη, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται να επιτρέψει για σκοπούς ενημέρωσης του εν λόγω προσώπου σχετική δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες. Τέλος, σημείωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες διέπονται από την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, κρίνεται σκόπιμο όπως ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται από άλλη αρμόδια επί τούτου αρχή αντί από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής, οι οποίες προβλέπονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή δικαστική απόφαση αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, θα γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

15 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων