Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εξωτερικών, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος των τροποποιήσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο. Οι υπό κύρωση τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν στην έβδομη διάσκεψη των μερών της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 81.345, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε όπως η Κυπριακή Δημοκρατία προσχωρήσει στις υπό κύρωση τροποποιήσεις της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η σύμβαση του Ρότερνταμ, γνωστή ως “Σύμβαση PIC” (Prior Informed Consent), εισάγει περιορισμούς στην εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και προϊόντων φυτοπροστασίας, δημιουργώντας ένα μηχανισμό αλληλοενημέρωσης των εμπλεκόμενων μερών στις περιπτώσεις που υπάρχει εισαγωγή ή εξαγωγή ενός από τα προϊόντα αυτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το νομοσχέδιο προστίθεται ένα νέο χημικό προϊόν στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης PIC. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο συγκεκριμένος περιορισμός είναι ήδη σε ισχύ, αφού περιλαμβάνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Συναφώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη τροποποίηση και την εισαγωγή του νέου περιορισμού σ’ αυτή την πολύ επικίνδυνη χημική ουσία προστατεύεται καλύτερα η υγεία του πληθυσμού, των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και το περιβάλλον.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ της σύμβασης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

15 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων