Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017» και την πρόταση νόμου «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Άριστος Δαμιανού Μαρίνος Σιζόπουλος
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πρόταση νόμου σε οκτώ συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 11ης Σεπτεμβρίου και 6ης Νοεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο της συζήτησης των σχεδίων νόμου στην επιτροπή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (ΕΦΕΕΔΧΦ), ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ), του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΕΕΔΧΦ, καθώς και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Άννα Θεολόγου εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, με στόχο την επίλυση διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία του ΕΦΕΕΔΧΦ από την εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στο νομοσχέδιο όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΕΔΧΦ:

α. για την αποδοχή παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης ύψους μέχρι €200.000, αντί μέχρι €170.000 που ισχύει σήμερα,

β. για την αποδοχή παραπόνων από νομικά πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο δεν υπερβαίνει τις €350.000, αντί των €250.000 που ισχύει σήμερα, και

γ. για τον καθορισμό χρηματικής αποζημίωσης από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση προς τους καταναλωτές για πραγματική ζημιά ύψους μέχρι €100.000, αντί μέχρι €50.000 που ισχύει σήμερα, στην περίπτωση που η τελική γραπτή απόφαση εκδίδεται προς όφελος του καταναλωτή.

2. Αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ από οκταμελές σε πενταμελές.

3. Σαφής διαχωρισμός μεταξύ των καθηκόντων που εκτελούνται από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ.

4. Μεταφορά της ευθύνης για το διορισμό, την παύση και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ στο Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Ρύθμιση της διαδικασίας καταρτισμού του προϋπολογισμού του ΕΦΕΕΔΧΦ.

6. Επέκταση του χρονικού περιθωρίου κατά το οποίο ο χρεώστης μπορεί να υποβάλει αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή από τις δεκατέσσερις (14) ημέρες σε τριάντα (30) ημέρες.

7. Παροχή δυνατότητας στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να χρησιμοποιεί εγκεκριμένους αναλυτές χρηματοοικονομικών παραπόνων από το ειδικό μητρώο χρηματοοικονομικών αναλυτών που τηρεί στη βάση ειδικών κριτηρίων στις περιπτώσεις παραπόνων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού.

8. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή εξέτασης για πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών το οποίο τηρείται από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

9. Υποχρέωση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ώστε, πριν από τη δημοσίευση έκθεσης στην οποία καταγράφεται η πορεία εξέτασης των παραπόνων και οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με αυτά, η έκθεση να υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

10. Υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου για διαβούλευση με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο όσον αφορά στην έκδοση οδηγιών κανονιστικής φύσεως.

11. Κατ’ εξαίρεση συνέχιση της εκτέλεσης των καθηκόντων του υφιστάμενου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών των σχεδίων νόμου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, καταθέτοντας σχετικό κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι τροποποιήσεις που προτείνονται επί της ισχύουσας νομοθεσίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΕΔΧΦ και επιτυγχάνεται σαφέστερος διαχωρισμός των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, του οποίου διασφαλίζεται παράλληλα η ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασαφηνίζονται τα καθήκοντα τόσο του διοικητικού συμβουλίου όσο και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στις άριστες πρακτικές διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο καθίσταται αρμόδιο για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων, ενώ ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος έχει εκτελεστικά καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν και την εξέταση παραπόνων.

Αναφορικά με την πρόταση νόμου, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι πρόνοιές της καλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ωστόσο παραμένουν ορισμένα ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης και αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την έκδοση οδηγιών και τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, οι οποίες κατά την άποψη του υπουργείου πρέπει να διενεργούνται με πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου μέσω διαδικασίας διαβούλευσης, αντί έπειτα από σύσταση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

2. Τη θητεία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη θέση ότι πρέπει να είναι πενταετής κατ’ αντιστοιχία της θητείας άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μια θητεία και όχι δεκαετής, όπως σχετικά προβλέπεται στην πρόταση νόμου.

3. Την παύση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη θέση ότι πρέπει να αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που κρίνει ότι αυτή αιτιολογείται επαρκώς με βάση τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κατά τη συζήτηση του θέματος δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καταθέτοντας παράλληλα στην επιτροπή σχετικά υπομνήματα, ημερομηνίας 11 και 25 Σεπτεμβρίου 2017. Όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε θέματα τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες ωστόσο δεν πρέπει να συμβάλουν στην καθυστέρηση της προώθησης του νομοσχεδίου προς ψήφιση.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχονται τροποποιήσεις σε ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης του ΕΦΕΕΔΧΦ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ επιτελεί σημαντικό ρόλο σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και ως εκ τούτου οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του ΕΦΕΕΔΧΦ πρέπει να παραμείνουν υπό την ευθύνη του, όπως αντίστοιχα ισχύει με βάση τη νομοθεσία που διέπει άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τέτοιου είδους θέματα είναι για παράδειγμα ο διορισμός του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, καθώς και ο πλήρης καταρτισμός του προϋπολογισμού του ΕΦΕΕΔΧΦ.

Αναφορικά με το θέμα της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι αυτό έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης σημαντικού όγκου εργασίας, ιδιαίτερα κατά τη μεταβατική περίοδο την οποία διέρχεται ο ΕΦΕΕΔΧΦ μέχρι την πλήρη και ομαλή του λειτουργία. Συναφώς, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ για σκοπούς διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του θεσμού πρέπει να απαρτίζεται από περισσότερα μέλη από αυτά που προτείνονται στο νομοσχέδιο, βάσει των προνοιών του οποίου το οκταμελές διοικητικό συμβούλιο μειώνεται σε πενταμελές. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των ισορροπιών μέσω της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο των συνδέσμων των χρηματοοικονομικών φορέων, καθότι αυτοί καλούνται να καταβάλουν το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης του ΕΦΕΕΔΧΦ, καθώς και του συνδέσμου που εκπροσωπεί τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω τοποθέτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ κατέθεσε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία καταγράφονται τόσο οι διαφωνίες όσο και οι εισηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΣΑΕΚ και του ΚΣΕΠΕΥ τοποθετούμενοι επί του νομοσχεδίου εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με επιμέρους πρόνοιές του που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, εκφράζοντας την άποψη ότι για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και διασφάλισης της πολυφωνίας πρέπει να μην αποκλειστούν από αυτό οι τρεις σύνδεσμοι των χρηματοοικονομικών φορέων, ιδιαίτερα αφ’ ης στιγμής σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του ΕΦΕΕΔΧΦ καλύπτεται από τους ιδίους.

2. Την ευθύνη διορισμού και παύσης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, σημειώνοντας ότι αυτή πρέπει να παραμείνει ως αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο διοικητικό όργανο για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΦΕΕΔΧΦ, και να μη μεταφερθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

3. Τη διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ, σημειώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ πρέπει να είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής, στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης.

4. Την απαγόρευση διορισμού στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ μελών διοικητικού οργάνου, αξιωματούχων ή υπαλλήλων αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή θυγατρικής αυτών και προσώπων που κατέχουν μετοχές σε τέτοιους οργανισμούς, επισημαίνοντας ότι πρόσωπα που διαθέτουν τέτοια προσόντα και εξειδίκευση μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διοίκηση του ΕΦΕΕΔΧΦ.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και ο ΣΑΕΚ με επιστολές τους, ημερομηνίας 11 και 14 Σεπτεμβρίου 2017, αντίστοιχα, κατέθεσαν και γραπτώς τις θέσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, συμφωνώντας με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των συνδέσμων των χρηματοοικονομικών φορέων, σημείωσε ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ όπως αυτή προτείνεται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε ο σύνδεσμος να συνεχίσει να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο ενός φορέα που δημιουργήθηκε για την εξώδικη επίλυση διαφορών καταναλωτών, καταθέτοντας παράλληλα με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναλύονται εκτενέστερα οι θέσεις του συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το διορισμό και την παύση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η σχετική διάταξη στην ισχύουσα νομοθεσία κρίνεται αντισυνταγματική, καθότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε επίτροπος να παύεται για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο που παύεται ή αποχωρεί από τη δικαστική υπηρεσία δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Συναφώς, δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής επικεντρώθηκαν κυρίως σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν ειδικότερα το διορισμό και την παύση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση οδηγιών, καθώς και την επέκταση των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΕΔΧΦ.

Συναφώς, στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη για τα πιο πάνω επιμέρους ζητήματα το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην κατάθεση αναθεωρημένων κειμένων, καταλήγοντας εν τέλει στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ απαρτίζεται από επτά μέλη και διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις θέσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου και του ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ στη θέση των υπόλοιπων τεσσάρων μελών διορίζονται ένας εκπρόσωπος των τραπεζών, ένας εκπρόσωπος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ένας εκπρόσωπος των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ένας εκπρόσωπος των καταναλωτών μετά από εισήγηση των αντίστοιχων συνδέσμων τους.

2. Πρόσωπο που είναι μέλος διοικητικού οργάνου, αξιωματούχος ή υπάλληλος αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή θυγατρικής αυτών ή έχει ως μέτοχος συμφέρον δυνάμει του οποίου ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομική επιχείρηση ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία δε δύναται να διοριστεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

3. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και ο Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ, απόφαση η οποία επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

4. Προς συμμόρφωση με τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας όπως αυτή εκφράζεται πιο πάνω, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΕΔΧΦ δύναται να παύσει το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σε περίπτωση είτε ανάρμοστης συμπεριφοράς είτε πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας η οποία τους καθιστά ανίκανους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

5. Η δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου να ασκεί πειθαρχική εξουσία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτό εναντίον του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου απαλείφεται.

6. Η λήψη αποφάσεων και η έκδοση οδηγιών από το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιείται κατόπιν διαβούλευσης με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και όχι κατόπιν σύστασης του τελευταίου.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης επί του διαμορφωμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν πρόσθετες εισηγήσεις για τροποποίηση συγκεκριμένων προνοιών αυτού, με αποτέλεσμα την τελική διαμόρφωσή του, ώστε:

1. το ύψος των παραπόνων τα οποία υποβάλλονται εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης να επεκταθεί στις €250.000, αντί στις €200.000,

2. το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβανομένης υπόψη εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ, να διορίζει και να παύει το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και

3. ο ΕΦΕΕΔΧΦ να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων σε σχέση με επαγγελματική στέγη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως χώροι στέγασης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του χρεώστη και τα οποία είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά σύμφωνα με τα πιο πάνω διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου, σύμφωνα με τα διαμειφθέντα στην επιτροπή, αναμένεται ότι θα αποσυρθεί από τους εισηγητές της, καθότι οι πρόνοιές της καλύπτονται εν πολλοίς από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

  

 

16 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων