Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα, η οποία υιοθετήθηκε στην 31η Συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2012, και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.790, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το Πρωτόκολλο των Βαρέων Μετάλλων, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το 2004, εισάγει περιορισμούς στις εκπομπές βαρέων μετάλλων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν διαμεθοριακή ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της 31ης Συνάντησης του Εκτελεστικού Οργάνου της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα, που έγινε στη Γενεύη, στις 13 Δεκεμβρίου 2012, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου των Βαρέων Μετάλλων, περιλαμβανομένης και της τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπου υιοθετούνται χαμηλότερα όρια εκπομπών σκόνης και κατά συνέπεια βαρέων μετάλλων για αριθμό βιομηχανικών διεργασιών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στη Δημοκρατία, αφού οι νέες οριακές τιμές εκπομπών, που αναφέρονται στο τροποποιημένο κείμενο του Πρωτοκόλλου των Βαρέων Μετάλλων, ήδη εφαρμόζονται με βάση την εναρμονισμένη με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) εθνική νομοθεσία, τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμο.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

  

 

15 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων