Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της επιτροπής, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου και 31ης Οκτωβρίου 2017. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) και της Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε, ήταν η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προβλεπόμενο στην εν λόγω νομοθεσία Ταμείο Ειδικών Αναγκών, μέρος των εσόδων του οποίου προέρχεται από τα καθαρά έσοδα τα οποία εισπράττονται από το εκδιδόμενο βάσει άλλης νομοθεσίας Λαχείο Προνοίας, σε περίπτωση που η νομοθεσία με βάση την οποία αυτό εκδίδεται καταργηθεί, θα συνεχίσει να ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το αντίστοιχο και/ή υψηλότερο ποσό, όπως ήδη προβλέπεται από τον υπό τροποποίηση νόμο. Επίσης, σκοπείται όπως τα προβλεπόμενα στον υπό τροποποίηση νόμο σχετικά ποσά, τα οποία είναι εκπεφρασμένα σε κυπριακές λίρες, αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα ποσά σε ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την εν λόγω τροποποίηση προέκυψε στα πλαίσια της εξέτασης κυβερνητικού νομοσχεδίου με σκοπό την κατάργηση του περί Λαχείου Προνοίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών. Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή για τα πιο πάνω κυβερνητικά σχέδια νόμου, η ΚΥΣΟΑ διαφώνησε με τις εισηγήσεις της κυβέρνησης και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφάσισε να καταθέσει την υπό εξέταση πρόταση νόμου για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ της κυβέρνησης και των επηρεαζόμενων ομάδων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή σε σχέση με την πρόταση νόμου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφώνησε με τις ρυθμίσεις που αυτή περιλαμβάνει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Βουλή πρέπει να προχωρήσει με την ψήφιση των πιο πάνω αναφερθέντων κυβερνητικών σχεδίων νόμου, επεξηγώντας ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία καλύπτονται και αντιμετωπίζονται επαρκώς με τη χρήση σχετικών κονδυλίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες υποστήριξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβερνητική πλευρά εισηγείται να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπήρων αποκλείει την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα ζητήματα που εξετάζονται, πρακτική που βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικού) Νόμου του 2011. Περαιτέρω, επισήμαναν ότι τα κονδύλια που παρέχονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό σημειώνουν καθοδική πορεία λόγω των περικοπών που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Τόνισαν επιπρόσθετα ότι οι σύγχρονες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες απαιτούν αυξημένη χρηματοδότηση, ότι τα κράτη παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσχέρεια στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών και ότι για το λόγο αυτό δε νοείται η κατάργηση εργαλείων που ευνοούν την ευχέρεια κάλυψής τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει την πρόταση νόμου κατά τρόπο ώστε να προστεθούν σε αυτή ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την προσθήκη στους υφιστάμενους σκοπούς του Ταμείου Ειδικών Αναγκών νέου σκοπού, που αφορά την άσκηση μέριμνας από αρμόδιο υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή οργάνωση ή ίδρυμα αναφορικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη, την κοινωνική ένταξη, την οικονομική ενίσχυση, την αξιοπρεπή διαβίωση και γενικά τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των αναπήρων και την προώθηση των θεμάτων τους.

2. Την τροποποίηση της σύνθεσης της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου Ειδικών Αναγκών, ώστε αυτή να απαρτίζεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου και τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα οποία προτείνονται από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αναπήρων, καθώς και ορισμένων άλλων ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής.

3. Την αύξηση από χίλιες λίρες σε δύο χιλιάδες ευρώ του μέγιστου ποσού που προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο για το οποίο ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής δύναται να αποφασίζει από μόνος του όσον αφορά οποιαδήποτε χορηγία, χρηματική ή υλική, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

7 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων