Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Νίκος Κέττηρος
Ονούφριος Κουλλά Χρίστος Ορφανίδης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ο Kυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Εκτελεστική Οδηγία 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”.

Ειδικότερα, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η επικαιροποίηση των τεχνικών πρωτοκόλλων δοκιμών και των κατευθυντήριων γραμμών δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι δοκιμές διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας (ΔΟΣ), για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Συγκεκριμένα, με τους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.

Με τους δεύτερους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 30ή Ιουνίου 2017, οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε στο κείμενο των κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

31η Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων