Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να διευκρινισθεί ότι τα προβλεπόμενα ποσά στον Τρίτο Πίνακα του εν λόγω νόμου, τα οποία αφορούν τα δικαιώματα τα οποία επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επιτήδευμα ή επάγγελμα εντός των δημοτικών ορίων, αποτελούν τα ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, επειδή με τον περί Δήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 εκ παραδρομής διεγράφη η επικεφαλίδα της δεύτερης στήλης του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου, η οποία καθόριζε ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν ποσά συνιστούν τα ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

 

 

31η Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων