Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16 Φεβρουαρίου και 19 Οκτωβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 Ιουλίου 2014, κατά την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο, και εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υπό την προηγούμενη σύνθεσή της, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 25 Φεβρουαρίου 2016, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασής της. Mε την έναρξη της νέας Βουλευτικής Περιόδου, η πρόταση νόμου υιοθετήθηκε από τους βουλευτές κ. Γιώργο Τ. Γεωργίου, Αδάμο Αδάμου και Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Γεώργιο Παπαδόπουλο εκ μέρους της Αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ), η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

Η πρόταση νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, αποσκοπεί στα ακόλουθα:

1. Στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού που είναι αρμόδιος για τα ναρκωτικά, έτσι ώστε να καλύπτει και τις εξαρτήσεις γενικότερα, αντί να περιορίζεται μόνο στις παράνομες ουσίες και το αλκοόλ.

2. Στη μετατροπή του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ώστε να ακολουθούνται συντονισμένες και σφαιρικές πολιτικές και δράσεις.

3. Στην κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

4. Στον εκσυγχρονισμό των αναχρονιστικών εννοιών, των όρων και των ερμηνειών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις εξαρτήσεις, ώστε να συμβαδίζουν με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

5. Στην κατοχύρωση του προσωπικού που υπηρετεί στο ΑΣΚ, το οποίο με τον προτεινόμενο νόμο θα μετατραπεί σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

6. Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΑΣΚ, που προτείνεται να μετατραπεί σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντα και στις ευθύνες που θα κληθεί να διεκπεραιώσει στα πλαίσια της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του.

7. Στην καλύτερη και ολιστική αντιμετώπιση των διάφορων μορφών εξαρτήσεων.

8. Στην κατάργηση του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου του 2000 έως 2016 και την αντικατάστασή του από τον προτεινόμενο νόμο.

Στo πλαίσιo της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προνοιών της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού απώτερος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε αυτό να συνάδει προς τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, υιοθετώντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του συμβουλίου, καθώς και για σφαιρική προσέγγιση και ολιστική αντιμετώπιση των διάφορων μορφών εξαρτήσεων και όχι μόνο των παράνομων ουσιών και του αλκοόλ, στα οποία περιορίζεται η λειτουργία του συμβουλίου με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις επί ορισμένων προνοιών του κειμένου της πρότασης νόμου, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενό της.

Στη βάση των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΚ υπέβαλε στην επιτροπή πρόσθετες εισηγήσεις για διαμόρφωση ορισμένων προνοιών της πρότασης νόμου, οι οποίες επίσης έγιναν αποδέκτες, ενσωματώθηκαν στο κείμενό της και αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ΑΣΚ ως νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και τη μετονομασία του σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία να το διαδεχθεί όσον αφορά τον κύκλο των δραστηριοτήτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, με αρμοδιότητα την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

2. Την αρμοδιότητα της πιο πάνω αναφερόμενης Αρχής να συντονίζει και να ελέγχει όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από τις κρατικές υπηρεσίες ή/και από φορείς του ιδιωτικού ή/και του εθελοντικού τομέα και τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και να διαμορφώνει την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων.

3. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου θα αποτελεί Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ της πιο πάνω αναφερόμενης Αρχής και θα εφαρμόζει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

4. Τη σύσταση από την πιο πάνω αναφερόμενη Αρχή επιστημονικής επιτροπής η οποία θα καθοδηγεί και θα εποπτεύει επιστημονικά το έργο του Τμήματος Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ, με στόχο τη διασφάλιση της επιστημονικής ανεξαρτησίας και της επιστημονικής εγκυρότητας του εν λόγω τμήματος.

5. Οι εργοδοτούμενοι στο ΑΣΚ θεωρούνται εργοδοτούμενοι της πιο πάνω αναφερόμενης Αρχής και η υπηρεσία τους θεωρείται ότι συνεχίζει χωρίς διακοπή, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς και με τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόνοια της πρότασης νόμου σύμφωνα με την οποία κανένα πρόσωπο ή φορέας του κρατικού, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα δε θα εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο ή παρέμβαση που αφορά μεταξύ άλλων την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία προτείνεται να ιδρυθεί με την πρόταση νόμου. Ειδικότερα, δήλωσε ότι η πρόνοια αυτή θα οδηγήσει σε επικάλυψη αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι τέτοιες διατάξεις περιλαμβάνονται σε επιμέρους νομοθεσίες, όπως η νομοθεσία που διέπει το στοίχημα και η νομοθεσία που διέπει το καζίνο. Όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια, όπως ανέφερε η ίδια, αρμόδια είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου, και η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου.

Η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σε σχέση με πρόνοιες της πρότασης νόμου που περιορίζουν ή επιφέρουν πολυκερματισμό των προσπαθειών χάραξης εθνικής στρατηγικής για την προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παράλληλα, δήλωσε πως θέση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι ότι η κατάταξη της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια ως μέρους των εξαρτησιογόνων ουσιών και η καταπολέμηση αυτής ως πάθησης, χωρίς ενδελεχή μελέτη και ένταξη σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα οδηγήσει ενδεχομένως σε αποτελέσματα άλλα από τα επιδιωκόμενα. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στη βάση των αρμοδιοτήτων που της παρέχονται από τις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου, καθώς και του ρόλου της ως αρμόδιας αρχής για τη ρύθμιση της στοιχηματικής δραστηριότητας, έχει ήδη προβεί στη χάραξη πολιτικής για την προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού και περιέλαβε στις δραστηριότητές της σειρά μέτρων για το σκοπό αυτό.

Ως εκ τούτου, η πρόεδρος της πιο πάνω Αρχής δήλωσε στην επιτροπή ότι το άρθρο 6 επικαλύπτει αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη σε σχέση με το θέμα, έχει διαπιστωθεί ότι η πολιτική για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό τελεί υπό την αρμοδιότητα αντίστοιχων ρυθμιστικών αρχών παιγνίων.

Τέλος, όπως η ίδια δήλωσε, θέση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου να περιοριστεί στην έγκριση θεραπευτικών προγραμμάτων, τα οποία παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια.

Επιπρόσθετα, οι νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κατέθεσαν στην επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Στις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα να λαμβάνει και να εφαρμόζει μέτρα αναφορικά με την πρόληψη και την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα. Η συμπερίληψη, όπως προνοεί η πρόταση νόμου, στις αρμοδιότητες της προτεινόμενης Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου της αρμοδιότητας για αδειοδότηση για οποιαδήποτε μέτρα, προγράμματα και παρεμβάσεις απευθύνονται στο κοινό και αφορούν την πρόληψη αναφορικά με την εξάρτηση από το στοίχημα προκαλεί εύλογες υπόνοιες ότι η αρμοδιότητα αυτή υφαρπάζεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και δεν είναι ξεκάθαρο πού τελειώνει η αρμοδιότητα της μίας Αρχής και πού αρχίζει η αρμοδιότητα της άλλης, με αποτέλεσμα να προδιαγράφεται σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

2. Η υποχρέωση οποιουδήποτε κρατικού φορέα για προηγούμενη αδειοδότηση από την προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, προκειμένου να δύναται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρέμβαση, θα δυσχεραίνει υπέρμετρα το έργο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και θα την καθιστά ποινικά υπόλογη, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε ενέργειά της κριθεί ότι όφειλε να είχε αδειοδοτηθεί.

3. Η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου αρμοδιότητα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για συνεχή παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης του στοιχήματος δυνατόν να δημιουργήσει την εντύπωση ότι απαγορεύεται εντελώς η διαφήμιση, παρά το γεγονός ότι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη διαφήμιση, νοουμένου ότι συνάδει με τον κώδικα πρακτικής που εκπονεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

4. Η πρόνοια της πρότασης νόμου που παρέχει στην προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου την ευρεία αρμοδιότητα να κρίνει και να ζητά τη διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας σχετικά με το στοίχημα παραβιάζει τη στρατηγική που έχει ως άμεσο στόχο τη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης και καθιστά δυνατό το ενδεχόμενο να βρεθεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στη δυσάρεστη θέση οποιεσδήποτε αποφάσεις της να τερματίζονται εκ των υστέρων και να τίθεται εν αμφιβόλω η κρίση και η αξιοπιστία της σε ζητήματα που αφορούν τον κύριο τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Ως εκ τούτου, οι νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων προέβησαν σε εισηγήσεις για διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου, σύμφωνα με τις οποίες διατηρείται μεν ο βασικός σκοπός της πρότασης νόμου, αποφεύγεται δε η όποια αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου ανέφερε τα ακόλουθα:

1. Το 2014 τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία καζίνου στη Δημοκρατία, η οποία προνοεί για την προστασία του κοινωνικού ιστού και ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τη λειτουργία του καζίνου. Με βάση την εν λόγω νομοθεσία, έχει συσταθεί η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου. Στη νομοθεσία αυτή καθορίζονται οι εξουσίες και οι πόροι, για να χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τον εθισμό σε παίγνια καζίνου και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πιο πάνω προσώπων και ομάδων.

2. Η εν λόγω Αρχή, με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, έχει εξουσία να παρεμβαίνει και να λαμβάνει μέτρα για προστασία από τον εθισμό σε παίγνια καζίνου, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εποπτείας Καζίνου, ο οποίος συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αντίστοιχων αρχών όλων των κρατών που συμμετέχουν σε αυτόν.

3. Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου δε διαφωνεί με την ανάληψη από την προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ελέγχου δράσεων και ενεργειών οποιουδήποτε φορέα, ακόμη και για θέματα που αφορούν εθισμό στον τζόγο. Ωστόσο, θεωρεί ότι δεν είναι ορθό η δράση και οι ενέργειες που έχουν ανατεθεί στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου δυνάμει του νόμου που διέπει το καζίνο να τίθενται υπό την αίρεση της έγκρισης της προτεινόμενης Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, της οποίας ο ρόλος θα είναι γενικός και θα αφορά όλες τις μορφές εξαρτήσεων.

4. Στο άρθρο 6 της πρότασης νόμου, που αφορά την εξασφάλιση άδειας από την προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου ή παρέμβασης, πρέπει να εισαχθεί εξαίρεση για τις αρχές που ρυθμίζονται με ειδικές νομοθεσίες της Δημοκρατίας, διαφορετικά η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου εκ των πραγμάτων δε θα μπορεί να εκπληρώσει απρόσκοπτα το ρόλο και το καθήκον που της επέβαλε η πολιτεία. Επιπρόσθετα, θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, όταν θα συνεργάζεται με διεθνή ρυθμιστικά όργανα καζίνου και άλλες ομόλογες αρχές άλλων κρατών για το θέμα, αφού θα υιοθετεί και θα αναλαμβάνει προγράμματα υπό την αίρεση της έγκρισής τους από μια άλλη αρχή.

Τοποθετούμενος γραπτώς επί των πιο πάνω ζητημάτων που τέθηκαν, ο πρόεδρος του ΑΣΚ δήλωσε τα ακόλουθα σε σχέση με τη συμπερίληψη των τυχερών παιχνιδιών στις αρμοδιότητες της προτεινόμενης Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου:

1. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, έχει αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η σφαιρική αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης από ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως είναι η εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια (τζόγος).

2. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, είναι ξεκάθαρο ότι η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια ακολουθεί το ίδιο μοντέλο που παρατηρείται σε σχέση με την εξάρτηση από ουσίες. Έτσι, τα θεραπευτικά προγράμματα που παρακολουθούνται από άτομα εξαρτημένα από τον τζόγο παρακολουθούνται επίσης από άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες.

3. Το ΑΣΚ θεωρεί ότι το φαινόμενο της εξάρτησης από τον τζόγο πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ισορροπημένο και σφαιρικό τρόπο στη βάση της φιλοσοφίας της εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, προωθώντας δηλαδή δράσεις σε όλο το φάσμα παρέμβασης, δηλαδή στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας, της κοινωνικής επανένταξης, της μείωσης της βλάβης και της καταστολής.

4. Το ΑΣΚ σέβεται απόλυτα το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, την οποία θεωρεί απαραίτητο εταίρο και συνοδοιπόρο στην όλη προσπάθεια. Περαιτέρω, θεωρεί ότι μέσα από τη συνεργασία του με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στη βάση της νομοθεσίας που τη διέπει αυτή θα εστιάσει σε δράσεις για προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού, αλλά και για εποπτεία των πρακτορείων στοιχημάτων, ενώ η προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μπορεί να εστιάσει στην προώθηση, έγκριση, αξιολόγηση και επιχορήγηση θεραπευτικών προγραμμάτων για την εξάρτηση από τον τζόγο, καθώς και προληπτικών προγραμμάτων για αποτροπή της συμμετοχής ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια. Συναφώς, μέσα από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του ΑΣΚ έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί οι διαδικασίες σε σχέση με τις νόμιμες και παράνομες ουσίες εξάρτησης. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη του τζόγου στις υφιστάμενες διαδικασίες δε θα επιφέρει επιπλέον κόστος στο κράτος.

5. Το κράτος πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το ΑΣΚ στην προσπάθειά του να προωθήσει επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική, καθώς και το επιστημονικό του προσωπικό. Το ΑΣΚ έχει εγκαθιδρύσει μηχανισμούς για παρακολούθηση του φαινομένου και έχει μελετήσει την ενασχόληση των μαθητών με τα τυχερά παιχνίδια μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στο Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD).

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργείται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και δήλωσε ότι πρέπει πρώτα να ληφθούν οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις ως προς το συντονισμό των εμπλεκόμενων αρχών και ακολούθως η ίδια να προβεί σε εισηγήσεις για τελική διαμόρφωση των προνοιών της πρότασης νόμου.

Στη βάση όλων των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν, η επιτροπή κάλεσε όλες τις πλευρές να διαβουλευθούν και να αποφασίσουν όσον αφορά το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν σύγκλιση απόψεων και να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή ρύθμιση που δε θα συγκρούεται με διατάξεις άλλων νομοθεσιών που ήδη εφαρμόζονται, καθώς και να ενημερωθεί σχετικά με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της επιτροπής, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, αφού διαβουλεύθηκαν εκ νέου για το όλο θέμα, συμφώνησαν σε επιμέρους πρόνοιες της πρότασης νόμου και κατέθεσαν στην επιτροπή τις κοινές τους εισηγήσεις για την περαιτέρω διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου. Ειδικότερα, με βάση το τελικό συμφωνημένο κείμενο, η προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου θα είναι αρμόδια τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία όλων των μορφών εξάρτησης. Περαιτέρω, κανένα πρόσωπο ή φορέας του κρατικού, του ιδιωτικού ή του εθελοντικού τομέα δε θα εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο ή παρέμβαση χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από την εν λόγω αρχή. Ωστόσο, όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή μέτρου ή παρέμβασης που σχετίζεται με την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης της πιο πάνω άδειας από την προτεινόμενη Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, εφόσον δε θα εφαρμόζουν οποιοδήποτε μέτρο θεραπείας ή παρέμβαση θεραπείας σε σχέση με την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017».

30 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων