Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Κ. Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία, που καθορίζεται στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 αυτού, εντός της οποίας πρέπει να υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον πιο πάνω νόμο πρόσωπα τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία στις 23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η πιο πάνω μεταβατική διάταξη.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως η πιο πάνω προθεσμία, η οποία μετά την πρόσφατη επέκτασή της λήγει την 31η Οκτωβρίου 2017, επεκταθεί περαιτέρω μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Η προτεινόμενη επέκταση της προθεσμίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη σχετικού νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην τροποποίηση του ίδιου νόμου και το οποίο στοχεύει στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του, ύστερα από την πρόσφατη αναθεώρησή του τον Απρίλιο του 2016, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2017, έπειτα από τη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 13/2016. Συναφώς, σημειώνεται ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 και του οποίου η εξέταση άρχισε και συνεχίζεται κατά προτεραιότητα από την επιτροπή, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία προτείνεται η επέκταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για σκοπούς διευθέτησης διαδικαστικών θεμάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

  

20 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων