Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Αδάμου Αδάμου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόσχα, την 21η Οκτωβρίου 2016, δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.819, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφασή του με αρ. 81.615, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016. Η εν λόγω απόφαση για τροποποίηση περιλαμβάνει τις τυπικές γλωσσικές διορθώσεις που έγιναν μέσω της ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα των ρηματικών διακοινώσεων της πρεσβείας της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία με αρ. 17/Ν και 302/Ν, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017 και 30 Μαΐου 2017, αντίστοιχα, και της ρηματικής διακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 3.13.224.001, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο μερών σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο καθίσταται πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος και το εκπαιδευτικό της σύστημα διεθνώς.

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, τέτοιου είδους συμφωνίες αποτελούν εργαλείο για την ενίσχυση των προσπαθειών προβολής της ανώτερης εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Η εν λόγω συμφωνία αποσκοπεί στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσία, γεγονός που καθιστά πιο ελκυστικά για σκοπούς σπουδών τα κυπριακά πανεπιστήμια και σχολές για Ρώσους υπηκόους. Περαιτέρω, στόχος του νομοσχεδίου είναι η προώθηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και η διευκόλυνση των ιδρυμάτων για συνεργασίες και των φοιτητών να ακολουθήσουν τις σπουδές στο άλλο κράτος. Θα συμβάλει στην άμεση αναγνώριση στη Ρωσία των τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα κυπριακά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και ως εκ τούτου στην απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης στη Ρωσία.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

20 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων