Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Δημήτρης Δημητρίου

Κωστής Ευσταθίου

Άριστος Δαμιανού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, έτσι ώστε να αναστέλλεται για έξι μήνες η περίοδος παραγραφής σε περίπτωση που αγωγή ή ανταπαίτηση απορριφθεί από το δικαστήριο για διαδικαστικούς λόγους.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της αναφέρθηκε στη Διαταγή 30 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αφορά τη διαδικασία και τις προθεσμίες για καταχώριση αγωγής ή ανταπαίτησης από διάδικο και προβλέπει την απόρριψη αγωγής ή ανταπαίτησης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι καθοριζόμενες στην εν λόγω Διαταγή διαδικασίες και προθεσμίες και η οποία προβλέπει ότι η καταχώριση νέας αγωγής ή ανταπαίτησης θα επιτρέπεται, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου οι οποίες αφορούν την παραγραφή.

Σημειώνεται ότι πριν από την πρόσφατη τροποποίησή της η πιο πάνω Διαταγή προνοούσε αφενός ότι η απόρριψη της αγωγής ή της ανταπαίτησης στη βάση των προνοιών της Διαταγής αυτής δε συνιστά κώλυμα καταχώρισης νέας αγωγής ή ανταπαίτησης με την ίδια αιτία και αφετέρου για την καταχώριση τέτοιας αγωγής ή ανταπαίτησης δε θα συνιστά κώλυμα ο καθορισμένος, ανάλογα με την περίπτωση, χρόνος παραγραφής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής, σκοπός των εισηγητών της πρότασης νόμου είναι να δίνεται ευχέρεια στους πολίτες των οποίων η αγωγή ή η ανταπαίτηση απορρίπτεται από το δικαστήριο για τυπικούς λόγους ή για λόγους διαδικασίας να επαναφέρουν την αγωγή ή την ανταπαίτησή τους, χωρίς να παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματά τους που αφορούν στην εν λόγω αγωγή ή ανταπαίτηση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης της πρότασης νόμου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τροποποίησε το κείμενο της πρότασης νόμου με σκοπό την καλύτερη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος τη ψήφισή της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

9 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων