Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Αντρέας Καυκαλιάς

Μάριος Μαυρίδης

Μαρίνος Μουσιούττας

Ονούφριος Κουλλά

Άννα Θεολόγου

Στέφανος Στεφάνου

Γιώργος Περδίκης

Άριστος Δαμιανού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς του οργανισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €300.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, οι εν λόγω συμπληρωματικές πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης υπαλλήλων που πρόκειται να αφυπηρετήσουν βάσει του Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης του ΚΟΑ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η μέγιστη αποζημίωση ανά υπάλληλο, βάσει του σχεδίου, έχει καθοριστεί στις €100.000 και αναμένεται εντός του έτους να αφυπηρετήσουν τρεις λειτουργοί. Ως εκ τούτου, οι συμπληρωματικές πιστώσεις για τις οποίες ζητείται η έγκριση ανέρχονται συνολικά στις €300.000.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναμένεται να καλυφθεί είτε από εξοικονομήσεις κονδυλίων του ΚΟΑ είτε από εξοικονομήσεις του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ, στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει κατορθωτό, οι απαιτούμενες δαπάνες θα καλυφθούν μέσω κονδυλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι έχει ετοιμαστεί σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων, βάσει αναλογιστικής μελέτης που ετοιμάστηκε από εξειδικευμένο οίκο (i.e Muhanna & Co), σύμφωνα με την οποία αναμένεται ότι με την υλοποίηση του σχεδίου θα προκύψουν σημαντικές εξοικονομήσεις για τον οργανισμό. Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε περαιτέρω ότι ο οργανισμός δεν προτίθεται να προσλάβει καινούργιο προσωπικό στη θέση των τριών υπαλλήλων που αναμένεται να αφυπηρετήσουν.

Μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι χωρίς τον καθορισμό και την τελική διαμόρφωση του οργανογράμματος του οργανισμού, το οποίο σημειώνεται ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί, θα ήταν πρόωρο και αδόκιμο η Βουλή να προβεί στην έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων για σκοπούς αφυπηρέτησης υπαλλήλων. Περαιτέρω, χωρίς να είναι γνωστός ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι πρόκειται να αξιοποιήσουν το σχέδιο, η επιτροπή δεν έχει ενώπιόν της τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να προβεί σε συνυπολογισμό του οφέλους που προκύπτει από την έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων. Ως εκ τούτου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής τόσο το υφιστάμενο όσο και το προβλεπόμενο οργανόγραμμα του οργανισμού, καθώς και το Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης και η αναλογιστική μελέτη που έχει ετοιμαστεί για το κόστος υλοποίησης αυτού.

Συναφώς, ο οργανισμός απέστειλε στην επιτροπή το πιο πάνω σχέδιο και την αναλογιστική μελέτη, βάσει της οποίας αναμένεται ότι, εάν ο αριθμός πρόωρων αφυπηρετήσεων είναι μεταξύ τριών και εννέα μελών του προσωπικού:

1. οι εξοικονομήσεις που θα έχει ο ΚΟΑ σε εισφορές από τους υπαλλήλους που θα επιλέξουν το σχέδιο κυμαίνονται από €271.864 μέχρι €823.987,

2. το κόστος στο Ταμείο Συντάξεων από τις πρόωρες αφυπηρετήσεις κυμαίνεται από €921.880 μέχρι €2.765.640,

3. το κόστος αποζημίωσης για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις κυμαίνεται από €360.825 μέχρι €1.082.474,

4. η συνολική εξοικονόμηση που θα έχει ο ΚΟΑ από την εφαρμογή του σχεδίου κυμαίνεται από €1.174.486 μέχρι €3.599.324.

Στην ίδια μελέτη συμπεραίνεται ότι το σχέδιο ικανοποιεί την ανάγκη για μείωση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ, καθώς υπάρχει ελάχιστη εξοικονόμηση της τάξης του €1.174.486, στην περίπτωση που αφυπηρετήσουν πρόωρα τρία μέλη του προσωπικού ή περισσότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία, μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι χωρίς τη διαμόρφωση τελικού οργανογράμματος, αλλά και τον καθορισμό του ακριβούς αριθμού των υπαλλήλων οι οποίοι αναμένεται να αξιοποιήσουν το σχέδιο θα ήταν αδόκιμο στο παρόν στάδιο να ταχθούν υπέρ της έγκρισης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και συναφώς το θέμα θα ήταν καλύτερα να τεθεί ξανά προς εξέταση στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2018, όταν αυτός τεθεί ενώπιον της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγήθηκαν την έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων υπό την προϋπόθεση της ένθεσης σημείωσης στο σχετικό κονδύλι (σταύρωμα κονδυλίου), ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για τον εν λόγω σκοπό, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, για τους λόγους που αναλύονται πιο πάνω τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων υπό την προϋπόθεση της ένθεσης σημείωσης έναντι του σχετικού άρθρου, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

11 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων