Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Νίκος Κέττηρος
Σόλων Κασίνης Ευανθία Σάββα
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συνοδευόμενος από λειτουργούς του τμήματός του, εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών, για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς γίνονται ορισμένες διορθώσεις στους ορισμούς των υπό τροποποίηση κανονισμών και στις πρόνοιες που αφορούν τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, καθώς επίσης διατυπώνονται με σαφέστερο τρόπο οι πρόνοιες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων κανονισμών προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαπίστωση της ορθής εναρμόνισης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την πιο πάνω Οδηγία. Το χρονικό περιθώριο που παραχωρήθηκε στη Δημοκρατία για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή μεταφορά του συνόλου των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 23 Αυγούστου 2017. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ υπέβαλε με γραπτό υπόμνημα ορισμένα αιτήματα αναφορικά με τις υποχρεώσεις των απασχολουμένων στον ιατρικό τομέα σχετικά με τη διαχείριση και την απόρριψη επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα, τα οποία ωστόσο δεν άπτονται θεμάτων που αφορούν τους υπό εξέταση κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

3 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων