Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Αυγούστου, στις 4 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου, ώστε η υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων αποθανόντος προσώπου να καταβάλλουν όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις, πέραν αυτών που προκύπτουν από την άμεση φορολογία, να επεκταθεί και στις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η σχετική υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων αποθανόντος περιορίζεται στην έκταση που η περιουσία του αποθανόντος δύναται να καλύψει τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτού σε άμεσους φόρους, ενώ περαιτέρω με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία δε δημιουργείται για τους νόμιμους αντιπροσώπους υποχρέωση για καταβολή οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Συναφώς, σε περίπτωση που οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αποθανόντος καταβάλουν την οφειλόμενη φορολογία σε σχέση με άμεσους φόρους του αποθανόντος, τότε τα περιουσιακά στοιχεία αυτού μπορεί να μεταβιβαστούν επ’ ονόματι αυτών, παρόλο που ενδέχεται να εκκρεμούν φορολογικές υποχρεώσεις δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία οι άμεσοι φόροι συνιστούν επιβάρυνση στα περιουσιακά στοιχεία του αποθανόντος. Συναφώς, οφειλόμενος ΦΠΑ ο οποίος συνιστά έμμεση φορολογία εισπραττόμενη από το κράτος θα έπρεπε επίσης να αποτελεί επιβάρυνση στα περιουσιακά στοιχεία του αποβιώσαντος. Προς την κατεύθυνση αυτή το υπό αναφορά νομοσχέδιο θα συνεισφέρει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η ανάγκη θέσπισης ρύθμισης, ώστε από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου να εξαιρεθούν διαχειρίσεις για τις οποίες έχουν καταχωρισθεί τελικοί λογαριασμοί σε καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο από πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης ή έγγραφο διαχείρισης ή από διαχειριστή διορισθέντα από το δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή θεωρεί ότι θα ανατραπεί το νομικό καθεστώς επί του οποίου βασίστηκε η εκτέλεση διαχειρίσεων οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται στο τελικό στάδιο, δηλαδή έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι φόροι και αναμένεται η έγκριση των τελικών λογαριασμών που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις για τον επηρεαζόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε από τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις αυτές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε.

 

3 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων