Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η αρμοδιότητα εξέτασης αίτησης για ιδιωτική απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου να μεταφερθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να καθοριστεί ότι άδεια ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιο υπάλληλο θα παρέχεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση εκτός από την εργασία του στη δημόσια υπηρεσία, παρά μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο Υπουργός Οικονομικών με τη σύσταση της αρμόδιας αρχής και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να χορηγήσει άδεια για μερική απασχόληση ή πρόσληψη υπό όρους και νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η εκτέλεση των καθηκόντων του ως δημόσιου υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την υφιστάμενη πρακτική, αίτηση ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιου υπαλλήλου εξετάζεται από την αρμόδια για τον υπάλληλο αρχή, η οποία πιστοποιεί κατά πόσο είναι δυνατό να επηρεασθούν με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα καθήκοντα του αιτητή ως δημόσιου υπαλλήλου και αποφασίζει κατά πόσο θα συστήσει την παραχώρηση της αιτούμενης άδειας. Η αίτηση διαβιβάζεται ακολούθως στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απόψεις σε σχέση με επηρεασμό δυνητικά της αγοράς εργασίας και τέλος διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών για λήψη τελικής απόφασης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η υφιστάμενη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιους υπαλλήλους είναι χρονοβόρα και περίπλοκη και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο όπως απλοποιηθεί και εκσυγχρονιστεί. Με τη μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται μείωση του διοικητικού κόστους, όπως και του χρόνου εξέτασης των σχετικών αιτήσεων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμφώνησαν επίσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και δήλωσαν ότι η γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής, καθώς και του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεσμεύουν σε μεγάλο βαθμό την τελική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για το θέμα, ο οποίος δεν έχει λόγους να διαφοροποιήσει τη θέση του σε σχέση με τις δοθείσες συστάσεις, παρά μόνο στις περιπτώσεις που παραβιάζονται γενικότερες αρχές και κυρίως η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αιτητών. Ως εκ τούτου, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων, σε πολλές περιπτώσεις η αίτηση καταλήγει στον Υπουργό Οικονομικών για λήψη τελικής απόφασης μετά τη λήξη της περιόδου ιδιωτικής απασχόλησης του δημόσιου υπαλλήλου, οπότε απαιτείται εκ των υστέρων καλυπτική έγκριση, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Οικονομικών να μην ασκεί ουσιαστικά τη διακριτική του εξουσία.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της εξέτασης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο δημιουργίας σχέσης εργοδότη-εργαζομένου για το δημόσιο υπάλληλο ο οποίος λαμβάνει άδεια ιδιωτικής απασχόλησης και τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων που να διέπουν την αδειοδότηση της ιδιωτικής απασχόλησης των δημόσιων υπαλλήλων για σκοπούς διαφάνειας.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προτού δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παραχώρηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιο υπάλληλο, λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών απασχόλησης από την αγορά εργασίας αντί από δημόσιους υπαλλήλους.

2. Οι συστάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι θετικές μόνο στις περιπτώσεις που τα αιτήματα κρίνονται απόλυτα δικαιολογημένα και ως εκ τούτου άδεια ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιο υπάλληλο παραχωρείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επί περιορισμένης κλίμακας.

3. Το ενδεχόμενο δημιουργίας σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι οι άδειες ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων είναι καθορισμένης διάρκειας και συνεπώς δε δημιουργείται σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου.

Περαιτέρω, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιους υπαλλήλους που αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την αδειοδότηση της ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιου υπαλλήλου. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση ενιαίου μέτρου κρίσης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αιτητών και στην ορθή εφαρμογή της πολιτικής για την ιδιωτική απασχόληση δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να μην προκύπτουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων ή και σύγκρουσης με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό αιτήσεων ιδιωτικής απασχόλησης που υποβλήθηκαν από δημόσιους υπαλλήλους και εξετάστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων, που θα προωθηθούν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετικό υπόμνημα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων