Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΝΟ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Ωστόσο, η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ με επιστολή της, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών. Περαιτέρω, η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή για την αδυναμία της να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των κανονισμών, καθώς και ότι αποτελεί αίτημά της η κάλυψη και των υπόλοιπων ομάδων εργαζομένων με ανάλογες ρυθμίσεις.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 38 και 41(3) και των παραγράφων 8(1), 8(3) και 19 του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των διαδικασιών και του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος της σταδιακής εφαρμογής συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων, το οποίο εκπονήθηκε με βάση μελέτη ξένου εμπειρογνώμονα, που ετοιμάστηκε το 2004. Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η εισαγωγή και η εφαρμογή κατάλληλου συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων αποτελούσε και αποτελεί έναν από τους άξονες των αντίστοιχων Στρατηγικών για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για τα έτη 2007 έως 2012 και 2013 έως 2020.

Στα πιο πάνω στοιχεία αναφέρεται επίσης ότι οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία επιβάλλουν την επιτήρηση της υγείας με βάση γενικές αρχές, χωρίς ωστόσο να καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται. Συναφώς, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται το πλαίσιο με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εξεταζόντων ιατρών και των εργοδοτουμένων, έτσι ώστε να τεθεί λειτουργική βάση για την επιτήρηση της υγείας των εργοδοτουμένων, όπου αυτό απαιτείται.

Σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής των κανονισμών, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι προτεινόμενες με αυτούς ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αρχικά με την έκδοση δύο διαταγμάτων της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ιατρικές εξετάσεις αναφορικά με εργασίες στους τομείς του αμιάντου και των λιμένων. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται και σήμερα μέσω ειδικών νομοθεσιών, χωρίς να δημιουργούν σοβαρές επιβαρύνσεις στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Ακολούθως, στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων, θα εκδίδονται σταδιακά νέα υπουργικά διατάγματα με τις ελάχιστες ιατρικές εξετάσεις που απαιτείται να διενεργούνται και σε διάφορα άλλα επαγγέλματα ή δραστηριότητες εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, με την εφαρμογή των κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξει αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται, καθώς οι λιμενεργάτες και οι εργαζόμενοι σε εργασίες σχετικές με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου υποβάλλονται και σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Μεσοπρόθεσμα, με την εφαρμογή των κανονισμών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, αναμένεται ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν, η οποία αφορά το κόστος διενέργειας ιατρικών εξετάσεων. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα το όφελος των επιχειρήσεων από τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων θα είναι μεγαλύτερο από το υπό αναφορά μεσοπρόθεσμο κόστος λόγω της αναμενόμενης μείωσης των απουσιών από την εργασία και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες των κανονισμών, υποστήριξε ότι η πιο πάνω ρύθμιση για σταδιακή έκδοση υπουργικών διαταγμάτων προσθέτει ευελιξία και στόχευση στη διαδικασία εφαρμογής του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων. Αναφορικά με τον τρόπο ιεράρχησης των επαγγελματικών ομάδων που θα περιληφθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων με βάση την προρρηθείσα έκδοση διαταγμάτων, ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτός θα αποφασίζεται ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας κάθε επαγγέλματος και κατόπιν διαλόγου της κυβερνητικής πλευράς με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει καθολική εφαρμογή των προνοιών των κανονισμών με την έγκρισή τους από τη Βουλή σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες για την προστασία του συνόλου των εργαζομένων και όχι μόνο των εργαζομένων στους τομείς του αμιάντου και των λιμένων, ενώ ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ κάλεσε την κυβερνητική πλευρά να συμπεριλάβει στους άμεσους σχεδιασμούς της και τους εργαζομένους στα ιατρικά επαγγέλματα και ιδιαίτερα όσους εκτίθενται σε ακτινοβολία ή σε παρόμοιου είδους επικίνδυνους παράγοντες. Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ ανέφερε ότι προστίθεται υψηλό κόστος στις επιχειρήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων