Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν κατά την έκδοση αδειών οικοδομής όρους οι οποίοι αφορούν τη συνετή χρήση, την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος. Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η εισαγωγή σ’ αυτόν προνοιών, έτσι που να παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος σε οικοδομές.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση της λήψης μέτρων για την εφαρμογή αειφόρου πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι το όλο θέμα της συνετούς χρήσης, της εξοικονόμησης και της επαναχρησιμοποίησης του ύδατος αναμένεται να ρυθμιστεί στο πλαίσιο της ριζικής αναθεώρησης του υφιστάμενου οικοδομικού κώδικα και των εν ισχύι τεχνικών απαιτήσεων. Παράλληλα, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι σύντομα αναμένεται να εκδοθεί σχετική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ συμφώνησαν με τη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η ορθολογιστική χρήση του ύδατος πρέπει να διασφαλιστεί στο πλαίσιο της πιο πάνω αναφερόμενης αναθεώρησης. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν την άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι κατά κύριο λόγο συμβολικού χαρακτήρα. Τέλος, επισήμαναν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος ορισμένες από τις αρμόδιες αρχές να συμπεριφέρονται αυθαίρετα και να επιβάλλουν μη δικαιολογημένες απαιτήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου και περιέλαβε σ’ αυτό τροποποιήσεις για τη βελτίωση της διατύπωσης ορισμένων προνοιών της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων