Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).

Σκοπός των προτάσεων νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, όπως αυτές είχαν αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 η διάρκεια των φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν το Δεκέμβριο του έτους 2015 με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων.

Ειδικότερα, με τις προτάσεις νόμου σκοπείται η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, ώστε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 να προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

2. Η μη καταβολή τελών μεταβίβασης.

3. Η μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.

4. Οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου να μη λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος αυτού.

5. Η μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

6. Σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος επί του συγκεκριμένου ακινήτου βαρύνει το ακίνητο αυτό να μεταφέρεται κατά τη μεταβίβασή του από το δανειολήπτη στο δανειστή.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, τα κίνητρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που παραχωρήθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις μετά από πρωτοβουλία του κοινοβουλίου, με την ψήφιση σχετικών προτάσεων νόμου σε νόμους το Δεκέμβριο του 2015, έχουν συντείνει σημαντικά, ώστε το κόστος αναδιάρθρωσης δανείων να μην είναι απαγορευτικό και ως εκ τούτου να ενθαρρύνονται οι οφειλέτες να ακολουθούν τη διαδικασία αυτή.

Οι ίδιοι εισηγητές δήλωσαν περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες νομοθεσίες, τα εν λόγω κίνητρα και ελαφρύνσεις παραχωρήθηκαν για διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, συνεπώς λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, με τις εν λόγω προτάσεις νόμου επιδιώκεται η παράταση των μέτρων αυτών για ακόμη ένα χρόνο, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Τα εν λόγω μέτρα κρίνονται από τους εισηγητές τους επωφελή τόσο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους δανειζομένους, καθότι συμβάλλουν στον περιορισμό των προβληματικών δανείων και συνεπώς στη μείωση της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και στην υποβοήθηση της όλης διαδικασίας αναδιάρθρωσης των δανείων αυτών, η οποία συμβάλλει στην ενδυνάμωση της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου και δεδομένου ότι διαπιστώθηκε γενικότερα ότι οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις έχουν αποδειχτεί επωφελείς και έχουν αποδώσει σημαντικά, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως η περίοδος παράτασης της ισχύος τους επεκταθεί κατά δύο έτη αντί για ένα, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, τοποθετούμενος στην πιο πάνω εισήγηση, δήλωσε ότι τα προτεινόμενα κίνητρα επενεργούν πολύ θετικά ως προς τις αναδιαρθρώσεις δανείων, όμως θα ήταν προτιμότερο η παράταση των κινήτρων αυτών να παραμείνει για ένα έτος αντί να επεκταθεί στα δύο.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, επί του ιδίου θέματος, δήλωσε ότι οποιαδήποτε ενέργεια αποτελεί κίνητρο για την υποβοήθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων είναι εξαιρετικά χρήσιμη και συνεπώς συμφώνησε με την παράταση της ισχύος των κινήτρων αυτών για άλλα δύο ή και περισσότερα χρόνια. Επίσης, ο ίδιος αξιωματούχος κατέθεσε αναλυτικό σημείωμα στο οποίο παρατίθενται εκτενώς οι απόψεις του και στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η προτεινόμενη επέκταση της χρονικής διάρκειας των μέτρων (ένα έτος) είναι ανεπαρκής, καθότι δεν επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, φρονώντας ότι η χρονική διάρκεια πρέπει να επεκταθεί περισσότερο (τρία με τέσσερα έτη), για τους εξής λόγους:

1. Τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν ευρύτερο ορίζοντα σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνεπειών διάφορων λύσεων αναδιάρθρωσης.

2. Οι δανειολήπτες θα έχουν ευρύτερο ορίζοντα παροχής κινήτρων, για να προχωρήσουν σε απόφαση εκούσιας αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

3. Δεν αναμένεται η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, συνεπώς θα απαιτείται η συνέχιση οποιωνδήποτε κινήτρων αναδιάρθρωσης, καθώς και οποιωνδήποτε ρυθμίσεων για διευκόλυνσή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω τοποθετήσεις και αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των κινήτρων και των φορολογικών ελαφρύνσεων που προτείνονται, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της, αποφάσισε όπως τα κείμενα των προτάσεων νόμων διαμορφωθούν αναλόγως, ώστε η ισχύς των προτεινόμενων ρυθμίσεων να επεκταθεί για δύο έτη αντί για ένα, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμο, αφού αυτές διαμορφωθούν κατάλληλα, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Σεπτεμβρίου 2017

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

2. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

3. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

4. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

5. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

6. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

7. Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου)

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων