Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Κ. Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Κώστας Κωνσταντίνου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία που καθορίζεται στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 αυτού εντός της οποίας πρέπει να υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον πιο πάνω νόμο πρόσωπα, τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία στις 23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η πιο πάνω μεταβατική διάταξη.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως η πιο πάνω προθεσμία, η οποία λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Η προτεινόμενη επέκταση της προθεσμίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί χρόνος, ώστε να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν προβλήματα που εντοπίστηκαν σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη των αναγκαίων τροποποιήσεων για τη βελτίωση και πιο αποτελεσματική εφαρμογή του βασικού νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

 

8 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων