Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείον για Πλεονάζον Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 10 Ιουλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνοδευόμενη από το γενικό διευθυντή και λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 25 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείον για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεως για καταβολή αποζημίωσης για λόγους πλεονασμού από δώδεκα μήνες, που ισχύει τώρα, σε είκοσι τέσσερις μήνες για τις περιπτώσεις που υφίσταται εύλογη αιτία μη εμπρόθεσμης υποβολής της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, αφού διαπιστώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι σε αριθμό αιτήσεων για καταβολή αποζημίωσης για λόγους πλεονασμού, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και πέραν των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία τερματισμού της απασχόλησης, υπήρχε εύλογη αίτια για την καθυστέρηση αυτή.

Επιπρόσθετα, βάσει των όσων αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η προτεινόμενη επέκταση από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις μήνες και όχι σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο οφείλεται στο γεγονός ότι τυχόν μεγαλύτερη παράταση της εν λόγω προθεσμίας θα καθιστούσε πολύ δύσκολη την άντληση από το αρμόδιο τμήμα στοιχείων και πληροφοριών για τη διαπίστωση ύπαρξης συνθηκών πλεονασμού κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνούν με το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων