Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16 Ιουνίου 2017 και τον οποίο ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό τη μορφή πρότασης νόμου από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και προβλέπει για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί παρατίθενται στην επιστολή του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, είναι οι εξής:

«Με τον προαναφερόμενο νόμο μειώνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπίρας που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία από €6,00 στα €3,00 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος. Ο υπό αναπομπή νόμος ορίζει τα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία ως τα ζυθοποιεία των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα χίλια εκατόλιτρα μπίρας ετησίως και τα οποία είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο ζυθοποιείο, δε χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις άλλου ζυθοποιείου και δε λειτουργούν βάσει άδειας εκμετάλλευσης ως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Η μειωμένη φορολογία που θα εφαρμόζεται στα ημεδαπά ζυθοποιεία θα εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στην μπίρα που παραδίδεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4(3) της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

Αυτό θα συνεπάγεται αύξηση του διοικητικού κόστους για το κράτος, αφού η εφαρμογή μειωμένης φορολογίας θα επιβάλλει την ανάγκη διενέργειας ελέγχων για την εξακρίβωση του μεγέθους των ζυθοποιείων τόσο των ημεδαπών όσο και των ζυθοποιείων άλλων κρατών μελών από τα οποία θα εισάγεται μπίρα στην Κύπρο. Αναπόφευκτα, η διενέργεια των ελέγχων αυτών θα οδηγήσει σε αύξηση των εξόδων του προϋπολογισμού. Το άρθρο 80 του συντάγματος προνοεί πως καμιά πρόταση νόμου που συνεπάγεται αύξηση των εξόδων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό δε δύναται να υποβληθεί από βουλευτή.

Ο σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη είναι η απόδοση αποκλειστικής εξουσίας για την ετοιμασία του προϋπολογισμού και τον καθορισμό των δαπανών του κράτους στην εκτελεστική εξουσία, αφού θα μπορούσε πρόταση νόμου να επιβαρύνει και να αυξάνει τα έξοδα όλων των προϋπολογισμών, πέραν του τρέχοντος και ήδη εγκριθέντος, χωρίς τη συναίνεση της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι διατάξεις του υπό αναπομπή νόμου επιφέρουν αύξηση των κατά τα άλλα προβλεπομένων δαπανών κατά τον τρόπο που έχει επεξηγηθεί πιο πάνω, προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 80.2 του συντάγματος και, ως εκ τούτου, είναι αντισυνταγματικές, καθώς και ασύμβατες με την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.».

Συναφώς, για τους πιο πάνω λόγους, γίνεται εισήγηση όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μη εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την αναπομπή.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του θέματος από την επιτροπή, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους της αναπομπής, στη βάση της πιο πάνω επιστολής, επαναλαμβάνοντας ότι η ψηφισθείσα πρόταση νόμου περιλαμβάνει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό κόστος για το Τμήμα Τελωνείων, καθότι θα απαιτούνται εκ μέρους του πρόσθετοι έλεγχοι για σκοπούς εξακρίβωσης του μεγέθους των ζυθοποιείων από τα οποία εισάγεται το προϊόν.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο το Τελωνείο εκτελεί μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους επί του συνόλου των εισαγωγών, ενώ με τις ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις ο έλεγχος πρέπει να είναι καθολικός, γεγονός το οποίο αυξάνει το διοικητικό κόστος.

Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές και τα επιπλέον κίνητρα που παραχωρούνται αναμένεται η αύξηση και η ανάπτυξη νέων μικρών ζυθοποιείων, γεγονός το οποίο θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το διοικητικό κόστος ελέγχου τους. Περαιτέρω, δήλωσε ότι η κυβέρνηση, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μικρών ζυθοποιείων, προέβη από την αρχή του τρέχοντος έτους σε σημαντική μείωση του ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής μπίρας που αυτά υποχρεούνται να καταβάλουν προς το κράτος.

Μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι τα μικρά ζυθοποιεία της Κύπρου υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταστάσεις οι οποίες αποδεικνύουν την ποσότητα παραγωγής τους και συναφώς αυτή μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί χωρίς τη δημιουργία πρόσθετου διοικητικού κόστους.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι η ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι κατά πολύ σημαντικότερη από τη δημιουργία, εφόσον αυτό υφίσταται, οποιουδήποτε πρόσθετου διοικητικού κόστους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να μην αποδεχθεί την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας και να εμμείνει στην αρχική της απόφαση.

 

 

14 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων