Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας
Στέφανος Στεφάνου τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €7.400.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση της θυγατρικής “Cyta Hellas” (€2 εκατομ.) και τη συνδυαστική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου (€5,4 εκατομ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €15,6 εκατομ. για «Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες». Το ποσό αυτό ήταν εξ ολοκλήρου δεσμευμένο από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ μέρος του ποσού αυτού, ύψους €7,1 εκατομ., ήταν δεσμευμένο και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάγκης για χρηματοδότηση της Cyta Hellas, η ΑΤΗΚ είχε εκτιμήσει αρχικά ότι ποσό ύψους €4 εκατομ. έπρεπε να καταβληθεί απαραίτητα σε μετρητά για κάλυψη αναγκών ρευστότητας. Ταυτόχρονα, έχει ήδη δοθεί από την ΑΤΗΚ, σύμφωνα με την πρόεδρό της, κατεύθυνση για μηδενική χρηματοδότηση της Cyta Hellas σε μετρητά για το 2017. Η κατεύθυνση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και το ποσό των €2 εκατομ. σε μετρητά ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση της Cyta Hellas, στην περίπτωση που η κατεύθυνση της μηδενικής χρηματοδότησης σε μετρητά για την εταιρεία δεν επιτευχθεί πλήρως.

Όσον αφορά τη συνδυαστική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, οι υφιστάμενες πιστώσεις ύψους €15,6 εκατομ. μαζί με το συμπληρωματικό ποσό των €5,4 εκατομ. θα χρησιμοποιηθούν, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, για την έγκαιρη εξόφληση των δανείων της Cyta Hellas από την Τράπεζα Κύπρου και τη Marfin Laiki, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό έγκαιρα και αποτελεσματικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας ενόψει και της διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι η ΑΤΗΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Κύπρου για οριστική κατάληξη σε συνδυαστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Εξόφληση των δανείων της Cyta Hellas με καταβολή από την ΑΤΗΚ ποσού ύψους €21 εκατομ. Τα δάνεια αυτά συνήφθησαν κατά τα έτη 2010 και 2011 με τη Marfin Laiki και την Τράπεζα Κύπρου, αντίστοιχα, και ήταν συνδεδεμένα με καταθέσεις της Cyta και του Ταμείου Συντάξεων. Μετά το κούρεμα των καταθέσεων ζητήθηκε ο συμψηφισμός των καταθέσεων με τα δάνεια της Cyta Hellas, κάτι που δεν υλοποιήθηκε. Ως επακόλουθο, υποβλήθηκαν αγωγές με αίτημα το συμψηφισμό και την εξόφληση των δανείων της Cyta Hellas από τις δεσμευμένες καταθέσεις. Με τη συνδυαστική αυτή πρόταση παρέχεται η δυνατότητα τόσο στη Cyta όσο και στη Cyta Hellas, καθώς και στο Ταμείο Συντάξεων να διατηρήσουν τα δικαιώματα ή τις απαιτήσεις τους σε σχέση με τις υποβληθείσες αγωγές εναντίον της τράπεζας σε σχέση με το κούρεμα καταθέσεων.

2. Εξαγορά από την Τράπεζα Κύπρου για ποσό ύψους €33 εκατομ. της συμμετοχής του Ταμείου Συντάξεων σε επένδυση ανάπτυξης ακινήτου που χρηματοδοτήθηκε από κοινού (Nicosia Mall). H συγκεκριμένη επένδυση αξιολογήθηκε ως προβληματική και με τη συνδυαστική συμφωνία το ταμείο εισπράττει ποσό που υπερβαίνει το μέγιστο αναμενόμενο, σύμφωνα με τους εξωτερικούς συμβούλους του ταμείου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, οι πτυχές της συνδυαστικής συμφωνίας συζητήθηκαν και αναλύθηκαν ευρέως και κρίθηκε συμφέρουσα για όλα τα επηρεαζόμενα μέρη η οριστική κατάληξη σε συμφωνία. Όσον αφορά συγκεκριμένα τη Cyta Hellas, αναμένεται να αρθούν οι προσημειώσεις επί των ακινήτων της, να βελτιωθεί το κεφάλαιο κίνησης και τα οικονομικά αποτελέσματά της, ενώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους ή του συνόλου του δανείου διευθετείται το πρόβλημα της κάλυψης της καθαρής αρνητικής θέσης της Cyta Hellas για τη χρήση του 2016.

Περαιτέρω, η πρόταση, σύμφωνα με τα στοιχεία, θεωρείται επωφελής και για τη Cyta, η οποία ως χρηματοδοτούσα επιχείρηση του Ταμείου Συντάξεων υποχρεούται να καταβάλει το αναλογιστικό έλλειμμα του ταμείου, μέρος του οποίου δημιουργήθηκε από τις ζημιές από επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν και τη συγκεκριμένη επένδυση. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συνδυαστικής πρότασης, προκύπτει όφελος για τη Cyta και σε σχέση με τη θυγατρική “Cyta Hellas”, αφού βελτιώνονται αφενός τα οικονομικά δεδομένα της Cyta Hellas και αφετέρου μειώνονται οι υπάρχουσες δυσκολίες στην προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή για τη Cyta Hellas.

Όσον αφορά το Ταμείο Συντάξεων, ενδεχόμενη συμφωνία θα επιτρέψει την απεμπλοκή του από τη συγκεκριμένη προβληματική επένδυση, θα αυξήσει κατά €22,3 εκατομ. την καθαρή του θέση και θα μειώσει ισόποσα το αναλογιστικό του έλλειμμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων