Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας τον
Στέφανος Στεφάνου κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουλίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμου του 2016, με στόχο την κάλυψη νέων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τα όσα κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών οι οποίοι δύναται να απασχοληθούν κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 από 12 070 σε 12 429 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων σχολείων δημοτικής, προδημοτικής, ειδικής, μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των σχολείων σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2016-2017 ανέρχονται στα 359 άτομα και προκύπτουν κυρίως λόγω της αύξησης των μαθητών στα δημόσια σχολεία, των αυξημένων αναγκών ειδικής εκπαίδευσης, της εφαρμογής του νέου ωρολόγιου προγράμματος και της μείωσης των ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτικών που προάγονται και αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα στα σχολεία.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού κατέθεσε σχετική επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, κατέθεσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαχρονικά έχει προβεί σε παρατηρήσεις και συστάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την απαλλαγή των εκπαιδευτικών από το διδακτικό χρόνο και τη μείωση του διδακτικού τους χρόνου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, ωστόσο το υπουργείο δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχετικά μέτρα.

2. Κατόπιν εισήγησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, διενεργήθηκε από εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελέτη αναφορικά με τον εξορθολογισμό των δαπανών του υπουργείου σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

3. Στη βάση των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, η μείωση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών επιφέρει σημαντικό κόστος για το κράτος, το οποίο ανέρχεται περίπου στα €53 εκατομ. Ως εκ τούτου, η λήψη μέτρων εκ μέρους του υπουργείου για εξορθολογισμό του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών και της ορθότερης διαχείρισης των δημόσιων πόρων είναι επιβεβλημένη.

4. Η υπηρεσία δε θεωρεί ορθή την παραχώρηση νέων θέσεων χωρίς προηγούμενο εξορθολογισμό της μείωσης του διδακτικού χρόνου στη βάση της διεξαχθείσας μελέτης και τη συμμόρφωση με ζητήματα αρχών, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη νομοθετική ρύθμιση του διδακτικού χρόνου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού κατέθεσε σχετική επιστολή της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δήλωσε σε σχέση με τα όσα κατέθεσε ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προβεί στις αναγκαίες εξοικονομήσεις, προτού υποβάλει το αίτημα για αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά, και ότι για την προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Υπουργείου Οικονομικών.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπουργείο, κατόπιν εξέτασης των αποτελεσμάτων της μελέτης σχετικά με τον εξορθολογισμό των δαπανών του υπουργείου για το εκπαιδευτικό προσωπικό, προγραμματίζει την υποβολή σύντομα πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για εξορθολογισμό του τρόπου αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα μέτρα αυτά ενδεχομένως να επηρεάσουν τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου πρέπει να προηγηθεί σχετική διαβούλευση με αυτούς στη βάση θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Τέλος, επισήμανε ότι η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης το ταχύτερο είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων για τη σχολική χρονιά 2017-2018, και ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να συνδέεται με τα διαρθρωτικά μέτρα για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία θα προωθηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2017 αποφάσισε την τροποποίηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθεί σε αυτό πρόνοια για την αύξηση του ανώτατου αριθμού μόνιμου και έκτακτου νοσηλευτικού προσωπικού που μπορεί να απασχοληθεί κατά το οικονομικό έτος 2017. Περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο στη βάση της πιο πάνω απόφασής του εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο κυβερνητικό αρμόδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην αύξηση από 2 889 άτομα σε 2 932 άτομα στο γενικό νοσηλευτικό κλάδο και από 406 άτομα σε 419 άτομα στον κλάδο ψυχικής υγείας και κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κάλυψης επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων, των αστικών και αγροτικών κέντρων υγείας και των μονάδων ψυχικής υγείας και ότι ο επιπρόσθετος αριθμός νοσηλευτών που ζητείται θα καλύψει τις ανάγκες για την αντικατάσταση υφιστάμενου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια ασθενείας, μητρότητας και άνευ απολαβών για φροντίδα νεογνών, καθώς και για άλλους λόγους.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων αναφορικά με τις αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2017-2018, καθώς και για την κατανομή των επιπρόσθετων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση και των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017.

Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου με σχετική επιστολή του ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Ο βουλευτής κ. Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας το μέλος της επιτροπής κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων