Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, έτσι ώστε να επέλθει μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (“κανονισμός ΙΜΙ”)».

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Επιβάλλεται η υποχρέωση στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει η Δημοκρατία αναφορικά με τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης κτηνιάτρου μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

2. Παρέχεται η εξουσία στο πιο πάνω συμβούλιο να απαιτεί από υπηκόους κρατών μελών που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη Δημοκρατία να υποβάλλουν κατά την πρώτη μετακίνησή τους στη Δημοκρατία δήλωση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο, αναφορικά με υπηκόους κρατών μελών που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη Δημοκρατία, να ζήτα από το κράτος μέλος στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα είναι εγκατεστημένα να παράσχει στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης των προσώπων αυτών.

4. Διασαφηνίζονται οι πρόνοιες αναφορικά με τον έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του κτηνιάτρου και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικά να εκφράζεται η απαιτούμενη διάρκεια της κτηνιατρικής εκπαίδευσης με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής Οδηγίας καθορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2016 ως η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Ιουνίου 2017.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους εκκρεμεί διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως εκ τούτου επιβάλλεται η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου, προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη λήψη τιμωρητικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων που αφορούν στον έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων που ασκούν το επάγγελμα ή παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία. Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την αντίθεσή του με την προτεινόμενη πρόνοια σύμφωνα με την οποία υπήκοοι κρατών μελών που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη Δημοκρατία κατά την πρώτη μετακίνησή τους στη Δημοκρατία θα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η εν λόγω δήλωση δεν αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ότι τα εν λόγω πρόσωπα γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν καθορίζεται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση της κτηνιατρικής στη Δημοκρατία. Συναφώς, εξέφρασε την άποψη ότι το καθεστώς που θα ισχύει για όσους κτηνιάτρους επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα με προσωρινή παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι πιο ελαστικό από το αντίστοιχο που ισχύει για τους κτηνιάτρους που ασκούν το επάγγελμα σε μόνιμη βάση.

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω απόψεις, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού επισήμανε ότι η Οδηγία εφαρμόζεται κατ’ ανάλογο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου διαλαμβάνουν ρυθμίσεις που επιτρέπονται από τις διατάξεις της υπό εναρμόνιση Οδηγίας. Συναφώς, όπως δήλωσε περαιτέρω η ίδια εκπρόσωπος, με βάση το πνεύμα της Οδηγίας δεν πρέπει να τίθενται εμπόδια που να αποκλείουν την κινητικότητα των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια, σε περίπτωση που εισαχθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου επιπρόσθετες προϋποθέσεις, οι οποίες ακολούθως κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περιορίζουν την εν λόγω κινητικότητα, αυτές θα θεωρηθούν ως ασύμβατες με τις διατάξεις της Οδηγίας και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στη λήψη τιμωρητικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κάλεσε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αφού διαβουλευτούν περαιτέρω με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής ρύθμισης στο νομοσχέδιο η οποία να επιτρέπει στο συμβούλιο να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας που πρέπει να κατέχουν υπήκοοι κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη Δημοκρατία και ακολούθως να ενημερώσουν την επιτροπή για την οποιαδήποτε κατάληξη της διαβούλευσης αυτής.

Στη συνέχεια ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος με σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2017, μεταξύ άλλων εισηγήθηκε την προσθήκη στο νομοσχέδιο πρόνοιας με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις, έτσι ώστε να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προαναφερθείσας δήλωσης ως προς την ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι εμμένει στην αρχική της θέση όπως αυτή αναφέρεται πιο πάνω σχετικά με την προτεινόμενη υποβολή δήλωσης για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και υποστήριξε την προώθηση του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Δημοκρατία έχει αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις απόψεις της τελευταίας κατά πόσο είναι επιτρεπτό από το ενωσιακό δίκαιο να εισαχθούν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη ρύθμιση του υπό συζήτηση θέματος. Ως εκ τούτου, επιφυλάχθηκε όπως, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο υπό το φως των απόψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξεταστεί το ενδεχόμενο από την εκτελεστική εξουσία να επανέλθει με την κατάθεση νέου τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμφώνησε με τις πιο πάνω θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου διαφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου υποστηρίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση η προτεινόμενη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων αποτελεί αναποτελεσματικό και υποκειμενικό κριτήριο αναφορικά με την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και, ως εκ τούτου, εξέφρασε την άποψη ότι η σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου πρέπει να παραμείνει όπως αυτή κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου επιμέρους τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών του και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

11 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων