Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 10 Ιουλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις εν λόγω συνεδρίες.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της Οδηγίας 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι ως χρονική δέσμευση για μεταφορά των προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθορίστηκε η 15η Αυγούστου 2017, ωστόσο το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Ιουνίου 2017. Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δε διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, στα οποία περιλαμβάνεται και η Κύπρος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο άρθρων της Οδηγίας τα οποία αφορούν αποκλειστικά πυρηνικές εγκαταστάσεις, εκτός αν τα κράτη αυτά αποφασίσουν να αναπτύξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με πυρηνικές εγκαταστάσεις, η οποία υπόκειται σε άδεια υπό τη δικαιοδοσία τους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, η Κύπρος δε διαθέτει πυρηνικούς αντιδραστήρες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις, είναι όμως υποχρεωμένη να εναρμονίζει την εθνική της νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο. Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι στην Κύπρο γίνεται χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, κυρίως σε εφαρμογές στην ιατρική, τη βιομηχανία και την έρευνα. Επίσης αναφέρεται ότι όλα τα θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται πρακτικές με ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκύπτουν από τέτοιες εφαρμογές ρυθμίζονται από τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση, το εν λόγω νομοσχέδιο στάλθηκε για απόψεις σε όλα τα υπουργεία, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη σχετική εισηγητική έκθεση, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή στην υφιστάμενη νομοθεσία των νέων όρων “ατύχημα”, “εγκατάσταση”, “κράτος μέλος ΕΥΡΑΤΟΜ” και “συμβάν” και των ορισμών αυτών, καθώς και η αντικατάσταση του ορισμού του όρου “πυρηνική εγκατάσταση”.

2. Εισαγωγή διάταξης με την οποία διευκρινίζεται ότι ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκαλούνται από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ιδιαίτερα της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που σκοπεί στην εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ.

3. Εισαγωγή διάταξης με την οποία προτείνεται η θέσπιση και η διατήρηση εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για όλα τα θέματα εφαρμογής του βασικού νόμου, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, με την ίδια διάταξη καθορίζεται ότι το εθνικό πλαίσιο διασφαλίζει την ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής έναντι αθέμιτου επηρεασμού κατά τη λήψη των ρυθμιστικών αποφάσεων. Περαιτέρω, καθορίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός της αρμόδιας αρχής από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που σχετίζεται με την προαγωγή ή τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ή ιονιζουσών ακτινοβολιών. Περαιτέρω, καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου η αρμόδια αρχή λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, θεσπίζει διαδικασίες για την πρόληψη και επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων, λαμβάνει πιστώσεις κονδυλίων, παρέχει πληροφόρηση και απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη.

4. Αντικατάσταση των άρθρων του βασικού νόμου τα οποία αναφέρονται στην απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού όλων των εμπλεκόμενων μερών, στην ενημέρωση του κοινού, στη διαφάνεια και στην υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Εισαγωγή νέου άρθρου, με το οποίο καθορίζεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων από ομοτίμους της αρμόδιας αρχής, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας, τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάζονται με σχετική έκθεση προς τα κράτη μέλη της ΕΥΡΑΤΟΜ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων