Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Αντρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου, στις 4 και 10 Ιουλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), της Βουλής των Γερόντων, της Παγκύπριας Ένωσης Συνταξιούχων (ΠΕΣΥ-ΣΕΚ) και της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ, η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια για ανάγκες φροντίδας, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, σε δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή/και σε οποιοδήποτε μέλος της οικογενειακής μονάδας που έχει ανάγκη φροντίδας, νοουμένου ότι οι δαπάνες για τη συγκεκριμένη ανάγκη δεν καλύπτονται από άλλους κρατικούς πόρους ή άλλες πηγές, κατευθείαν σε στέγη, στην οποία διαβιεί ο επωφελούμενος. Παράλληλα, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε να μη θεωρείται ως εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το επίδομα κατάρτισης ή το επίδομα απόκτησης εργασιακής πείρας ή άλλο επίδομα το οποίο παρέχεται λόγω συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, τα εν λόγω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και αποσκοπούν στην ενεργοποίηση των δικαιούχων και μελών της οικογενειακής μονάδας και στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε προγράμματα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής πείρας, η οποία θα συμβάλει στην ενεργοποίηση των δικαιούχων για ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και θα διευκολύνει την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε μαζί με την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της επιτροπής, με σκοπό την τροποποίηση του πιο πάνω νόμου, ωστόσο η συζήτησή της δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου θα απασχολήσει την επιτροπή εκ νέου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο στάδιο της εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου από την επιτροπή η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλυσε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, ενώ παράλληλα ορισμένοι από αυτούς κατέθεσαν υπομνήματα για ορισμένα παρεμφερή, πρόσθετα αιτήματα και σχόλια. Από την εξέλιξη της όλης συζήτησης διαφάνηκε η ανάγκη όπως επεκταθεί η δυνατότητα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παρέχει κατευθείαν την επιπρόσθετη βοήθεια και στην περίπτωση που δικαιούχος συμβάλλεται με πρόσωπο για σκοπούς παροχής κατ’ οίκον φροντίδας, καθότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που υφίσταται αυτή η ανάγκη.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων