Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και για τους κανονισμούς «Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης Πορίσματος της Επιτροπής) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γιώργος Περδίκης Πανίκος Λεωνίδου
Μάριος Μαυρίδης Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Χρίστος Χρίστου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Μαΐου 2017 και στις 7, 14 και την 21η Ιουνίου 2017. Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου (Επιτροπή).

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοθετήματα απασχόλησαν την προηγούμενη Βουλή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, η γενική διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε στον τέως πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και νυν Πρόεδρο της Βουλής εμπιστευτική επιστολή, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2012, με την οποία εισηγούνταν επιπρόσθετες τροποποιήσεις στον υπό αναφορά βασικό νόμο, ώστε αυτός να καταστεί περισσότερο λειτουργικός.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε με βάση τις πρόνοιες του, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις και αλλαγές:

1. Να προστεθεί συγκεκριμένη πρόνοια σε σχέση με το γραμματέα της Επιτροπής, ώστε χρέη γραμματέα της Επιτροπής να εκτελεί δημόσιος υπάλληλος ο οποίος θα ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Να καταστεί δυνατή η κλήτευση προσώπων από την Επιτροπή και η υποχρεωτική προσαγωγή τους ενώπιόν της.

3. Να ρυθμιστεί η δυνατότητα καθορισμού από τον Υπουργό Οικονομικών ετήσιου τιμητικού επιδόματος για τον πρόεδρο της Επιτροπής.

4. Να προστεθεί πρόνοια για τον καθορισμό πενταετούς θητείας του πρόεδρου της Επιτροπής.

5. Να διασαφηνιστεί ότι το πόρισμα της Επιτροπής αναφορικά με τους αιρετούς αξιωματούχους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

6. Να διατυπωθεί καλύτερα η πρόνοια για τα αδικήματα και τις ποινές και να αυξηθεί η χρηματική ποινή από €1.708 σε €10.000.

7. Να διαγραφεί από τον πίνακα του υφιστάμενου νόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι αξιωματούχοι στους οποίους εφαρμόζεται ο υπό εξέταση βασικός νόμος, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

Σκοπός των κανονισμών είναι να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί η διαδικασία έρευνας, σύνταξης, κοινοποίησης και δημοσίευσης του πορίσματος της Επιτροπής, ώστε ο υπό εξέταση νόμος να καταστεί πιο λειτουργικός και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό.

Ειδικότερα, με βάση τους υπό αναφορά κανονισμούς:

1. η διαδικασία διερεύνησης ασυμβιβάστου μπορεί να αρχίσει είτε μετά από γραπτή καταγγελία ή γραπτή αποκάλυψη ή αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή,

2. για τη διερεύνηση καταγγελίας μπορούν να προσαχθούν μαρτυρία και στοιχεία και γενικά ακολουθείται η διαδικασία ακρόασης ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά,

3. η διερεύνηση διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε διάστημα σαράντα ημερών από την ημερομηνία της ακρόασης ή της λήψης των έγγραφων παραστάσεων,

4. η Επιτροπή δύναται να συντάσσει απαλλακτικό πόρισμα ή να αποδέχεται την ύπαρξη ασυμβιβάστου και

5. το πόρισμα της Επιτροπής υπογράφεται από τον πρόεδρό της και κοινοποιείται εγγράφως στον καταγγελλόμενο, σε αυτόν που προκάλεσε την έρευνα, και κατατίθεται στο όργανο που διόρισε τον καταγγελλόμενο.

Επισημαίνεται ότι η μελέτη των πιο πάνω νομοθετημάτων δεν προωθήθηκε άμεσα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του 2016 στα πλαίσια της νέας βουλευτικής περιόδου, διότι εκκρεμούσε η εκδίκαση αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναφορά αρ. 7/2016) για συγκεκριμένη τροποποίηση του υφισταμένου νόμου για το ασυμβίβαστο, που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή τον Απρίλιο του 2016. Ειδικότερα, αναμενόταν η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πόσο ο συγκεκριμένος νόμος με βάση την πιο πάνω τροποποίηση ήταν συνταγματικός.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 11 Απριλίου 2017 εκδόθηκε η σχετική γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2016 δεν είναι αντισυνταγματικός.

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης των πιο πάνω νομοθετημάτων, την επιτροπή απασχόλησαν διάφορα ζητήματα και κυρίως η ανάγκη όπως επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και λειτουργική. Η επιτροπή όμως έκρινε σκόπιμο στο παρόν στάδιο να επιφέρει μόνο τις πιο αναγκαίες αλλαγές, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής, και σε μεταγενέστερο στάδιο, το φθινόπωρο, να επανέλθει με εισηγήσεις για νέες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εκκρεμεί και εξετάζεται παράλληλα το γενικότερο θέμα με τίτλο «Η ανάγκη για θέσπιση αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το ασυμβίβαστο προς την άσκηση των καθηκόντων των κρατικών, πολιτικών και πολιτειακών αξιωματούχων». Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω θέματος έχει εκπονηθεί κατά την διάρκεια της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου σχετική έκθεση από πανεπιστημιακούς του Πανεπιστημίου Κύπρου με εντολέα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη σύγκρουση συμφερόντων και το ασυμβίβαστο. Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή πραγματοποίησε πρόσφατα σχετική συνεδρία για το όλο θέμα, στην παρουσία και των αρμοδίων ακαδημαϊκών, για σκοπούς ενημέρωσής της όσον αφορά τα συμπεράσματα της πιο πάνω έκθεσης και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Βουλή για την υλοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη και στις συστάσεις της επιτροπής GRECO στον τομέα αυτό.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η επιτροπή εξέφρασε την επιθυμία της να επαναφέρει ενώπιόν της το εν λόγω θέμα, ώστε να συνεχίσει τη μελέτη του.

Στα πλαίσια της συνέχισης της μελέτης των πιο πάνω νομοθετημάτων την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Οι λόγοι για τους οποίους προβλέπεται στο νομοσχέδιο η διαγραφή από τον πίνακα του υφιστάμενου νόμου με τους αξιωματούχους της Δημοκρατίας του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Ειδικότερα, όπως επεξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής, o Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης πρέπει να διαγραφεί από το σχετικό πίνακα, διότι είναι δημόσιος υπάλληλος και για τα θέματα ασυμβιβάστου υπόκειται σε έλεγχο με βάση τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Περαιτέρω, όσον αφορά το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών κεντρικών τραπεζών εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και αφορούν την Κεντρική Τράπεζα και τον κεντρικό τραπεζίτη τους να ζητούν τη γνώμη της ΕΚΤ, προτού γίνει οτιδήποτε.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών επιστολή, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2017, ζητώντας να ενημερωθεί επίσημα για τους λόγους για τους οποίους συμπεριλήφθηκε πρόνοια στο νομοσχέδιο για διαγραφή του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας από τον εν λόγω πίνακα του υφιστάμενου νόμου.

2. Η ανάγκη προσθήκης πρόνοιας στο νομοσχέδιο, ώστε να προβλέπεται η υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής σχετικού ερωτηματολογίου από τους αξιωματούχους στην Επιτροπή.

3. Η ανάγκη για βελτίωση της διατύπωσης της πρόνοιας του νομοσχεδίου για τον καθορισμό της καταβολής ετήσιου τιμητικού επιδόματος στον πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και πρόβλεψη ότι η διάρκεια θητείας του δύναται να ανανεώνεται για ακόμα μια πενταετία.

4. Η ανάγκη βελτίωσης της διατύπωσης ορισμένων προνοιών στους κανονισμούς.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των πιο πάνω νομοθετημάτων, επειδή με βάση τα πιο πάνω κρίθηκε σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις σ’ αυτά, η Νομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τον πρόεδρο της Επιτροπής, απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα.

Ειδικότερα, σε σχέση με το νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση της διατύπωσης όσον αφορά το ετήσιο τιμητικό επίδομα, ώστε να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τον αρμόδιο υπουργό κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Η θητεία του προέδρου της Επιτροπής να είναι πενταετής, με δικαίωμα ανανέωσής της για ακόμα μια πενταετία.

3. Η προσθήκη πρόνοιας για υποχρεωτική υποβολή στην Επιτροπή σχετικού ερωτηματολογίου.

4. Την προσθήκη στον πίνακα του υφιστάμενου νόμου επιπρόσθετης πρόνοιας, που να αφορά και οποιοδήποτε έφορο ο οποίος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.

Όσον αφορά τους κανονισμούς, οι αλλαγές αφορούσαν κυρίως νομοτεχνικές και λεκτικές διατυπώσεις.

Σε σχέση με την επίμαχη πρόνοια του νομοσχεδίου για την αφαίρεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας από τον πίνακα με τους αξιωματούχους, ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, προς την επιτροπή ανέφερε ότι η εν λόγω πρόνοια περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο εξαιτίας των παραστάσεων του τότε Προέδρου της ΕΚΤ Jean-Claude Trichet. Ειδικότερα, ο εν λόγω Πρόεδρος της ΕΚΤ με επιστολή του, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2008, προς τον τότε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριο Καρογιάν, η οποία στάλθηκε μετά τη δημοσίευση το 2008 του υφιστάμενου βασικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ζήτησε την επανεξέταση του ζητήματος της υπαγωγής του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου, λόγω του ότι δεν προηγήθηκε από μέρους των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβούλευση με την ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω επιστολή του Jean-Claude Trichet επισυνάπτεται στη σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, υιοθέτησε τα πιο πάνω αναθεωρημένα κείμενα των κανονισμών, στα οποία ενσωματώθηκαν οι συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιώσεις. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ενσωματώσει στα αναθεωρημένα κείμενα και κανονισμούς πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση του πορίσματος της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα αφορά όλους τους αξιωματούχους.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού επανέλαβε την πρόθεσή της να επανέλθει το φθινόπωρο, για να μελετήσει και να επιφέρει πιο ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου και των διαμορφωμένων κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δήλωσαν ότι υιοθετούν το διαμορφωμένο νομοσχέδιο, αφού όμως πρώτα διαγραφεί από αυτό η επίμαχη πρόνοια που αφορά το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ώστε αυτός να παραμείνει στον πίνακα με τους αξιωματούχους. Επίσης, τα πιο πάνω μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν και με τους διαμορφωμένους κανονισμούς και ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει εκ νέου διαμορφωθεί, καθώς και την έγκριση των κανονισμών.

 

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων